Kirkkonummen Vihreät 35 muun valtuutetun kannattamana esittivät kunnanhallitukselle 9.4.2018 valtuustokysymyksen, jossa pyydettiin kunnanhallitukselta selvitystä kotihoidon tilanteesta sekä kehittämistoimenpiteistä. Vanhusten määrä kunnassamme lisääntyy ja vuodeosastojen lakkauttaminen on luonut lisäpaineita kotihoidon palveluihin. Selvityspyynnön taustalla oli asiakkaiden, läheisten ja työntekijöiden yhteydenotot, pääkaupunkiseudun yleinen tilanne sekä Kirkkonummen kuntalaisbarometrin 2017 tulokset vanhustyön osalta. Huolta olivat aiheuttaneet kotihoidon työntekijöiden vaihtuvuus, sairaslomat sekä etenkin määräaikaisiin tehtäviin liittyvät rekrytointivaikeudet, jotka ovat lisänneet myös yksityisinä ostopalveluina hankittuja palveluja.

Valtuuston saamassa vastauksessa on esitetty monia toiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä ja parannusehdotuksia, joista osaa on jo lähdetty viemään eteenpäin. Vihreät katsovat, että kotihoitoon tarvitaan lisää vakansseja, jatkuvuutta ja toimivaa rekrytointia. Kirkkonummen tulisi myös laajemmin panostaa kunnan työnantajaimagoon ja kehittää uusia rekrytointiväyliä ja -tapoja.

Perusturvan vastauksessaan esiin tuomia kehittämistoimenpiteitä ovat muun muassa oma-/vastuuhoitajien nimeäminen, pienemmät työntekijätiimit, tiimien omat vakinaiset reitit, ja kotihoidon oman sijaispoolin perustaminen. Kirkkonummen Vihreät painottavat erityisesti kotihoidossa työskentelevien osallistamista työolosuhteiden ja työn organisoinnin kehittämiseen.

Kotihoidossa on paljon toimivia osa-alueita. Muihin kuntiin nähden varsin edistyksellinen asia on mm. kahden farmaseutin toimittama tarkka lääkkeiden jakaminen. Kiitosta ovat saaneet myös kotiutustiimi, keskitetty palveluohjaus ja digitalisaatio. Kirkkonummella on hyvät edellytykset luoda entistä parempaa ja toimivampaa kotihoitoa, niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Vihreät edellyttävät, että kotihoito saa kunnassa tarvitsemansa tuen ja resurssit, jotta suunnitellut kehittämistoimet onnistuvat ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä

Kirkkonummen Vihreät 35 muun valtuutetun kannattamana esittivät kunnanhallitukselle 9.4.2018 valtuustokysymyksen, jossa pyydettiin kunnanhallitukselta selvitystä kotihoidon tilanteesta sekä kehittämistoimenpiteistä. Vanhusten määrä kunnassamme lisääntyy ja vuodeosastojen lakkauttaminen on luonut lisäpaineita kotihoidon palveluihin. Selvityspyynnön taustalla oli asiakkaiden, läheisten ja työntekijöiden yhteydenotot, pääkaupunkiseudun yleinen tilanne sekä Kirkkonummen kuntalaisbarometrin 2017 tulokset vanhustyön osalta. Huolta olivat aiheuttaneet kotihoidon työntekijöiden vaihtuvuus, sairaslomat sekä etenkin määräaikaisiin tehtäviin liittyvät rekrytointivaikeudet, jotka ovat lisänneet myös yksityisinä ostopalveluina hankittuja palveluja.

Valtuuston saamassa vastauksessa on esitetty monia toiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä ja parannusehdotuksia, joista osaa on jo lähdetty viemään eteenpäin. Vihreät katsovat, että kotihoitoon tarvitaan lisää vakansseja, jatkuvuutta ja toimivaa rekrytointia. Kirkkonummen tulisi myös laajemmin panostaa kunnan työnantajaimagoon ja kehittää uusia rekrytointiväyliä ja -tapoja.

Perusturvan vastauksessaan esiin tuomia kehittämistoimenpiteitä ovat muun muassa oma-/vastuuhoitajien nimeäminen, pienemmät työntekijätiimit, tiimien omat vakinaiset reitit, ja kotihoidon oman sijaispoolin perustaminen. Kirkkonummen Vihreät painottavat erityisesti kotihoidossa työskentelevien osallistamista työolosuhteiden ja työn organisoinnin kehittämiseen.

Kotihoidossa on paljon toimivia osa-alueita. Muihin kuntiin nähden varsin edistyksellinen asia on mm. kahden farmaseutin toimittama tarkka lääkkeiden jakaminen. Kiitosta ovat saaneet myös kotiutustiimi, keskitetty palveluohjaus ja digitalisaatio. Kirkkonummella on hyvät edellytykset luoda entistä parempaa ja toimivampaa kotihoitoa, niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Vihreät edellyttävät, että kotihoito saa kunnassa tarvitsemansa tuen ja resurssit, jotta suunnitellut kehittämistoimet onnistuvat ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä