Kivin pelisäännöt tiivistettynä

Kirkkonummen Vihreillä on yhdistyksen sääntöjen lisäksi yleiset toimintaohjeet erilaisten tilanteiden varalle, pelisäännöt. Pelisäännöissä on tietoja ja ohjeita siitä, miten esimerkiksi vaaleihin liittyvät käytännön asiat hoidetaan tai miten viestintä toimii sujuvasti.

1 Kirkkonummen Vihreät

Kirkkonummen Vihreät r.y, Kivi, on Vihreän puolueen kunnallisjärjestö. Yhdistykselle valitaan hallitus vuosittain. Hallituksen jäsenyys on hyvä tapa tutustua Vihreiden toimintaan, ja hallitukseen valitaan mielellään myös yhdistyksen uusia jäseniä. Yhdistyksen hallituksen kokoukset ovat avoimia koko jäsenistölle ja niistä ilmoitetaan sähköpostilistalla ja kotisivuilla. Tervetuloa mukaan!

2 Piiriyhdistys Uudenmaan Vihreät

Kirkkonummen Vihreät kuuluvat Uudenmaan piiriiyhdistykseen, joka vastaa Vihreän liiton vaalijärjestelyistä. Uuudenmaan Vihreät tukee jäsenjärjestöjen toimintaa järjestämällä koulutusta ja tapahtumia sekä neuvomalla yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.

3 Toiminta Vihreissä

Jos toiminta Vihreässä puolueessa laajemmin kiinnostaa, kannattaa liittyä Kivin lisäksi myös valtakunnallisiin Vihreiden jäsenjärjestöihin.

Puolueella on lisäksi useita toimielimiä, joihin kannattaa ehdottaa itseään tai kaveria edustajaksi tai ehdokkaaksi. Kivin Uudenmaan piirin piirikokousedustajat valitsee yhdistyksen hallitus. Puoluekokousedustajat ja ehdokkaat puolueen puheenjohtajistoon, puoluehallitukseen ja puoluevaltuustoon asettaa yhdistyksen jäsenkokous.

Puolueen työryhmiin voi laittaa hakemuksen oma-aloitteisesti, avoimista paikoista ilmoitetaan sähköpostilistalla.

4 Vaalien järjestäminen

Jos et ole itse ehdolla vaaleissa, tule Vihreiden vaalitoimitsijaksi! Vaalitoimitsijat valitsee yhdistyksen hallitus.

Eduskuntavaaleihin Kirkkonummen Vihreiden ehdokkaan Uudenmaan ehdokasasettelua varten valitsee jäsenkokous.

Kuntavaalit ja niiden järjestäminen on kunnallisjärjestön päätehtävä ja siihen varaudutaan pitkin vaalikautta. Ehdokaat on vaalien tärkein voimavara, tule siis Vihreiden kuntavaaliehdokkaaksi! Kuntavaaliehdokkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä esimerkiksi Kivin puheenjohtajaan tai luottamushenkilöihin. Ehdokkaat kuntavaaleihin valitsee jäsenkokous, ja uusille ehdokkaille järjestetään tapaaminen. Halutessaan voi osallistua puolueen järjestämiin koulutuksiin. Sitoutumattomilla ehdokkailla on samat edut ja velvollisuudet kuin muillakin ehdokkailla.

Kuntavaaliohjelmassa luodaan poliittisia linjauksia tulevalle vaalikaudelle. Vaaliohjelman valmistelevat kuntavaaliehdokkaat ja jäsenistö yhdessä Kivin asettaman kuntavaalityöryhmän kanssa. Vaaliohjelma hyväksytään jäsenkokouksessa.

5 Luottamushenkilövalinnat

Kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut valitaan suoraan vaaleilla.

Muista luottamuspaikoista käydään puolueiden kesken neuvottelut. Kivin neuvottelija valitaan ennen vaaleja. Lisäksi valitaan paikkajakotyöryhmä, jossa on valittuja valtuutettuja ja edustus yhdistyksen hallituksesta. Paikkajakotyöryhmä toimii neuvottelijan tukena ja valmistelee luottamuspaikkajaon. Työryhmä pyytää heti vaalien jälkeen ehdokkaita kertomaan kiinnostuksensa luottamuspaikoista.

Luottamuspaikkojen valintakriteerejä ovat: äänimäärä, yhdistyksen jäsenyys, poliittinen kokemus, aktiivisuus, kokemus vihreissä järjestötehtävissä, omat toiveet, perehtyneisyys, motivaatio tehtävän hoitamiseen, yhteistyökyky ja sisäisen viestinnän hoitaminen aiemmissa luottamustehtävässä. Lisäksi vaikuttavat tasa-arvolainsäädäntö ja alueellinen tasapuolisuus. Sama henkilö voidaan valita pääsääntöisesti yhteen kunnan painavaan paikkaan, ja puheenjohtajistoon valittavilla on hyvä olla poliittista kokemusta.

Paikkajakotyöryhmä tekee ehdotuksen luottamuspaikkojen jaosta jäsenkokoukselle. Jäsenkokous tekee esityksen paikkajaosta valtuustoryhmälle, joka voi tehdä paikkajakoon muutoksia vain erityisen painavin perustein (esim. sukupuolijakauma).

6 Rotaatio luottamuspaikoissa

Kivin luottamuspaikkojen rotaatio otetaan käyttöön nollasta kunnalisvaaleissa 2017. Rotaation pääperiaatteena on, että samassa luottamuspaikassa voi olla yhtäjaksoisesti 2 täyttä neljän vuoden kautta kerrallaan ja tämän jälkeen painavin perustein lisäkausia. Painaviksi perusteiksi katsotaan esimerkiksi paikka toimielimen puheenjohtajistossa ja vaalimenestys. Lisäksi jos tehtävään ei ole muita halukkaita, voidaan kausia jatkaa.

7 Luottamushenkilöiden toiminta

Valtuustoryhmä perustetaan heti vaalien jälkeen, ja ryhmälle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä linjaa toiminnallaan Vihreiden politiikkaa Kirkkonummella ja toteuttaa vaaliohjelmaa.

Valtuustoryhmän kokoukset on pääsääntöisesti avoimia Kivin jäsenille. Kokouksiin kannattaa osallistua esimerkiksi kun jokin itselle tärkeä asia on tulossa valtuuston käsittelyyn. Kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus Vihreiden kunnanhallituksen jäsenillä ja varajäsenillä ja yhdistyksen puheenjohtajalla.

Kivin hallitus ja valtuustoryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä ja sopivat ulkoisen ja sisäisen viestinnän hoitamisesta.

Kunnanhallitusryhmä
Kunnanhallituksen jäsenten tueksi voidaan muodostaa kunnanhallitusryhmä, johon kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuustoryhmän puheenjohtajat. Yhdistyksen puheenjohtajalla on ryhmässä läsnäolo-oikeus. Ryhmä kokoontuu ennen jokaista kunnanhallituksen kokousta. Kunnanhallitusryhmälle valitaan puheenjohtaja, joka hoitaa kokouskutsut ja huolehtii viestinnästä.

Päätöksentekoprosessi
Kunnan päätöksenteko noudattaa usein ketjua:

LAUTAKUNTA – KUNNANHALLITUS – KUNNANVALTUUSTO

Päätettävä asia käsitellään siis ensin lautakunnassa, josta se etenee kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuustoon. Jotta Vihreille tärkeitä asioita saadaan läpi, niitä täytyy siis edistää päätöksenteon joka vaiheessa. Keskustelemalla luodaan yhteiset kannat ja strategiat asian edistämiseksi. Vihreillä ei ole ryhmäkuria, joten asioista voi olla myös eri mieltä.

8 Viestintä

Päätöksentekoon liittyvää keskustelua käydään suljetussa Facebook-ryhmässä tai esimerkiksi luottamushenkilöille perustetulla sähköpostilistalla. Keskusteluun voivat osallistua kaikki luottamushenkilöt ja Kivin hallituksen jäsenet sekä muut aktiivit.

Kivin sähköpostilista kirkkonummi@vihreat.fi on tärkein viestintäkanava jäsenistölle. Sähköpostilistalle lähetetään kutsut kokouksiin ja tapahtumiin sekä raportoidaan valtuuston kokouksista ja tarpeen mukaan myös muista kokouksista ennen ja jälkeen kokouksen. Näin jäsenistöllä on mahdollisuus ottaa kantaa käsiteltäviin asioihin. Myös FB-sivulla kannattaa käydä seuraamassa ajankohtaisia asioita!
Äänestäjille ja kirkkonummelaisille viestitään Kivin nettisivujen, blogin, FB-sivun ja muiden sosiaalisten medioiden kautta. Kivin hallitus vastaa näiden medioiden sisällöstä.

9 Jäsenistön vaikuttamisen keinoja

Yhdistys ja valtuustoryhmä järjestävät lisäksi kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia eri teemoihin liittyen, joihin toivotaan runsasta osallistumista! Yksi vaikuttamisen paikka on esimerkiksi talousarviopalaveri, joka järjestetään syksyllä ennen talousarvioneuvotteluiden käynnistämistä.

Kaikkien Vihreiden politiikasta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä luottamushenkilöihin tai yhdistyksen hallituksen jäseniin ja kertoa toiveistaan. Uudet ideat ja aloitteet ovat tervetulleita! Asioita voi lisäksi nostaa keskusteluun Kivin sähköpostilistalla tai Facebook-sivulla. Tavoitteena on, että luottamushenkilöt kertovat aktiivisesti tulevista päätöksistä, jotta jäsenillä on mahdollisuus osallistua ja ottaa kantaa oikea-aikaisesti.

10 Ongelmatilanteiden hoito

Mikäli jäsenten välille syntyy hankalia riitoja, pyritään niitä ensisijaisesti sovittelemaan. Riidan osapuolet voivat pyytää sovittelua yhdistyksen hallitukselta, joka voi kutsua osapuolet tapaamiseen. Mukaan pyydetään tarpeeksi ulkopuolinen taho, jonka riidan osapuolet hyväksyvät.

Kriisitilanteissa hallitus kokoontuu mahdollisimman pian ja valitsee tiedotuksesta vastaavan henkilön sekä laatii viestintää varten tiedotteen.