Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 29.4.2018

Sosiaali- ja tervey­den­huollon uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena on ollut kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhden­ver­tai­suutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Nyt näyttää siltä, että näitä tavoitteita ei tulla saavuttamaan. Lisäksi maakun­tau­u­distus uhkaa keskittää vallan harvojen käsiin ja heikentää ympäris­tön­suo­jelua.

Porvoon kaupunginjohtajan Jukka Pekka-Ujulan puheenvuoro maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen vetää kuulijat mietteliäiksi.

Epävarmuutta kuntatalouteen

Uudenmaan maakun­ta­val­tuusto otti maaliskuussa maakunta- ja sote-uudistukseen selvän kriittisen kannan, jonka mukaan hallituksen esitys sote-laiksi ei ole Uudenmaan asukkaiden etujen mukainen.

Sama pätee myös kuntatasolla niin toiminnan kuin taloudenkin osalta.

Esimerkiksi Porvoon kaupun­gin­johtaja Jukka-Pekka Ujula on arvioinut, että maakun­tau­u­distus voi heikentää kuntien taloudellisia tunnuslukuja, kuten omavaraisuus- ja velkaan­tu­nei­suu­sas­tetta. Tunnuslukujen heikkeneminen voi vaikuttaa laina­ra­hoi­tuksen saatavuuteen ja korkotasoon, ja siten heikentää kuntien inves­toin­ti­kykyä ja mahdol­li­suuksia kehittää kunnan elinvoi­mai­suutta.

Kirkkonummella on lähitu­le­vai­suu­dessa merkittäviä inves­toin­ti­pai­neita rakennuskannan ja infran osalta. Kunnan talouteen maakun­tau­u­distus toisi vähintään epävarmuutta ja riskejä.

Nyt ehdotettu maakuntamalli ei ole Kirkkonummelle talou­del­li­sesti kannattava myöskään sote-menojen näkökulmasta. Kirkkonummella sote-menot ovat olleet sekä valta­kun­nal­li­sesti että maakunnan sisäisesti vertailtuna keskiarvoa alhaisemmat (THL, Tarvevakioidut menot 2016). Tässä suhteessa Kirkkonummi kuuluisi siis uudistuksen häviäjiin.

On todellinen vaara, että uudistuksen maksajiksi päätyisivät sivis­tys­pal­velut ja koulutus sekä kunnan muut palvelut, kuten tekninen- ja ympäristötoimi.

Keskittyvä valta

Maakun­tau­u­dis­tukseen liittyy myös ilmeinen demok­ra­ti­a­vajeen ja vallan keskittymisen uhka. Uudistuksen myötä sama henkilö voi toimia päättäjänä kolmella hallinnon tasolla: kunnissa, maakunnissa ja eduskunnassa.

Poliittiset nuori­so­jär­jestöt vaativatkin kannanotossaan siirtymistä ns. kaksi kolmesta -malliin, joka rajoittaisi saman henkilön toimimista kaikilla kolmella tasolla yhtäaikaisesti. Malli on käytössä esimerkiksi Ruotsissa.

Demok­ra­ti­a­vajeen lisäksi vallan keskittyminen yhä harvemmille voi heikentää päätöksenteon laatua. Jo kunta­po­li­tii­kassa asioihin huolellinen paneutuminen ja luotta­mus­teh­tävän tunnollinen hoitaminen vaatii paljon aikaa. Jan Vapaavuori on todennut kolmen tehtävän samanaikaisen hoitamisen suoranaisesti mahdottomaksi.

Ympäris­tön­suojelu uhattuna

Kolmas, toistaiseksi vähemmälle huomiolle jäänyt muutos koskee ympäris­tö­hal­lintoa. Ympäris­tön­suo­jelun kannalta vakavin heikennys on, että valtion ympäris­tö­vi­ra­no­maisten oikeutta valvoa yleistä etua ja valittaa lupapää­tök­sistä ollaan heikentämässä. Tämän seurauksena viranomaisten nyt hoitamia tehtäviä jää kansa­lais­jär­jes­töjen ja yksittäisten asukkaiden vastuulle.

Muutosta ei voida perustella turhiin valituksiin vetoamalla, sillä viranomaisten tekemiä valituksia hylätään aiheettomina harvoin. Korkein hallinto-oikeus ja hallinto-oikeudet ovatkin kritisoineet hallituksen esittämää muutosta. Lupapää­tök­sissä voi olla kysymys voimakkaasti elinympäristöä heikentävistä hankkeista, joiden lailli­suus­val­vonta jäisi sattu­man­va­rai­sesti asukkaiden ja järjestöjen hoidettavaksi ilman julkis­hal­lin­nolla käytettävissä olevia tietoja tai resursseja. Vahvaa ympäris­tö­vi­ra­no­maista tarvitaan turvaamaan myös Kirkkonummen upeaa luontoa.
Luotta­mus­hen­kilön tehtävä on edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta

Maakunta- ja sote-uudistus ei hallituksen esittämässä muodossa tukisi Kirkkonummella tämän tehtävän toteuttamista. Esityksestä tulee luopua ja siirtyä toteuttamaan uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita.

Tule keskustelemaan näistä ja muista ajankoh­tai­sista aiheista kanssamme 1.5. klo 11-13 Kirkkonummen kirkon edustalle (Tallinmäki 1). Vihreää Vappua vietetään tänä vuonna yhteisellä piknikillä. Paikalla on myös muita Vihreiden luotta­mus­hen­ki­löitä sekä aktiiveja. Tervetuloa!

REETTA HYVÄRINEN
Kunnan­val­tuu­tettu
Maakun­ta­val­tuu­tettu

SAARA HUHMARNIEMI
Kunnan­val­tuu­tettu
Maakun­ta­val­tuuston varajäsen