Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä 4.12.2017

Tulevaisuuden Kirkkonummi tehdään tänään. Siinä tarvitaan meitä kaikkia. Kuntalaisten, työntekijöiden, luottamushenkilöiden, yritysten ja kolmannen sektorin uudenlaiset yhdessä toimimisen tavat haastavat meitä, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia tehdä asioita toisin.

Tällä valtuustokaudella Vihreät pyrkivät vaikuttamaan hallinnon avoimuuden ja kuntalaisten osallisuuden parantamiseen. Haluamme olla rakentamassa Kirkkonummea, jossa on hyvät puitteet asumiselle ja vapaa-ajanvietolle, yrityksille ja järjestöille. Panostamme eläviin keskustoihin sekä toimiviin joukkoliikenne yhteyksiin. Haluamme vahvistaa kunnan omia palveluita ja valmistaa kuntaamme valtakunnallisten uudistusten jälkeiseen aikaan. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on meille tärkeää ja tavoitteemme on toteuttaa sitä kaikissa kunnan toiminnoissa sekä yhteistyössä yli toimialarajojen.

Vihreät haluavat mm. kehittää uudenlaisia virkistyspaikkoja, vaalia lähimetsiä ja viedä Kirkkonummea systemaattisesti kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kuten olemme kaikki tässä salissa olevat yhteen ääneen moneen kertaan todenneet, on Kirkkonummen erityinen vahvuus moniin muihin kuntiin verrattuna sen monimuotoinen luonto. Tämän ymmärtäminen kuntalaisten hyvinvoinnin lähteenä, mutta myös Kirkkonummi-brändin rakennusaineena vaatii meiltä päättäjiltä yhteistä tahtoa ja vastuuta huolehtia luonnon monimuotoisuuden säilymisestä tulevaisuudessakin.

Käsillä oleva talousarvioehdotus sisältää monia mahdollisuuksia kehittää Kirkkonummea edellä kuvattuun suuntaan. Muutoshankkeet täytyy saattaa loppuun ja toimenpiteitä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi tulee käynnistää laajasti. Meidän luottamushenkilöiden on tärkeää entistä aktiivisemmin seurata talouslukujen rinnalla asettamiemme tavoitteiden toteutumista sekä tehdä päätöksiä, joilla johdonmukaisesti edetään kohti sovittuja päämääriä

Tulevina vuosina Kirkkonummella on edessä useita merkittäviä investointeja. Korjausvelkaa on kasaantunut ja se näkyy muun muassa sisäilmaongelmina. Nykytilanne on hälyttävä ja lisäksi huolenamme ovat rakennushankkeiden budjettien jatkuvat ylitykset ja rakentamisen laatu. Rakennushankkeet vaativat tarkempaa seurantaa ja tätä varten tulee kunnassa olla tarvittavaa osaamista. Talousarviossa päätettiin ottaa käyttöön laatupisteytys julkisten hankkeiden kilpailutuksen valintakriteerinä. Tavoitteena on kokonaistaloudellinen ja laadukas ratkaisu. Rakennuskannan kuntoa tulee arvioida jatkuvasti ja tarvittavat korjaukset tehdä ajallaan.

Hyvien palveluiden laadun takeita ovat jatkuvuus, koulutettu henkilöstö ja riittävät resurssit. Vuoden 2018 talousarviossa moniin yksiköihin on panostettu edellistä vuotta enemmän. Esimerkiksi koulut ovat pärjänneet hyvin kansallisissa arvioinneissa ja asiakastyytyväisyydestä kuntalaisbarometrissä sekä opetus että varhaiskasvatus ovat saaneet erinomaiset arvioinnit. Sivistyskuntaa tukevia lisäyksiä mm.oppimateriaaleihin ja kulttuurimäärärahoihin Vihreät pitävät erityisen arvokkaina. Myös lasten ja perheiden hyvinvointi on Vihreille merkityksellistä ja näihin liittyvät resurssien lisäämiset esimerkiksi lastensuojelutyöhön ovat meille tärkeitä.

Talousarviossa tehtiin myös taloutta tasapainottavia päätöksiä. Nämä liittyvät muun muassa valmistautumiseen maakuntauudistukseen ja kunnan rakenteellisiin muutoksiin. Työllistämistoimenpiteet ja kunnantalon kalustehankintojen kohtuullistaminen tuovat merkittäviä säästöjä.

Käsillä oleva talousarvioesitys sisältää mahdollisuuksia kehittää palveluita ja työntekemisentapaa. Se sisältää myös uusia avauksia muun muassa puurakentamiseen, kulttuuristrategian laatimiseen ja luonnonympäristön hoitoon, jotka puolestaan luovat edellytyksiä kestävälle tulevaisuudelle ja kirkkaammalle Kirkkonummi-kuvalle. Vihreät kannustavat koko henkilökuntaa kehittämään rohkeasti omaa työtään niin, että osaaminen ja asiantuntemus voisi vieläkin vahvemmin tulla kuntalaistemme hyväksi.

Kiitämme kaikkia talousarvioprosessiin osallistuneita hyvästä yhteistyöstä!

Vihreä valtuustoryhmä

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Outi Saloranta-Eriksson