Kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen tulee olla kuntien jokapäiväistä työtä. Asia on ajankohtainen nyt erityisesti nuorten hyvinvoinnin edistämisen kannalta, sillä vastikään Pelastakaa Lapset ry:n selvitys toi esille, että lähes puolet kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista kokee henkisen hyvinvointinsa huonontuneen kuluneen vuoden aikana. Yhdenvertaisuusnäkökulmasta tarkasteltuna hälyttävää on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vastaajista 60 prosenttia arvioi henkisen hyvinvointinsa huonoksi tai melko huonoksi.

Kunnan velvollisuus on aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassaan. Velvoite sitoo Kirkkonummen kuntaa viranomaisena ja palveluiden tarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana. Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki edellyttävät viranomaisilta, ml. kunnilta aktiivisia toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä syrjinnän ehkäisemiseksi mm. sukupuolen, sukupuolen ilmaisun, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen edellyttää, että toiminta on suunnitelmallista, jotta se olisi vaikuttavaa. Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelta 2017 on hyvä alku, mutta sen käsittelynäkökulma on lähinnä kunnan rooli työnantajana, ja toiminnallinen puoli jää vajavaisesti käsitellyksi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma olisi pikimmiten päivitettävä ja laajennettava sen käsittelykulmaa myös kunnan rooliin viranomaisena, palveluiden tarjoajana ja koulutuksen järjestäjänä.

Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia on alettava suunnitelmallisesti arvioimaan päätöksenteossa. Kaikista kunnan toimielimien päätettäväksi tulevista asioista on tehtävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Vaikutusten arvioinnin on oltava jo viranhaltijan esityksessä, tai vähintään esityksessä on tuotava esiin, että arviointi on tehty eikä asiassa ole havaittu vaikutuksia sukupuolten välisen tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Tämä edellyttää, että arviointi on aidosti tehty ja luottamushenkilöillä on mahdollisuus esittää arviointia koskevia kysymyksiä asiaa käsitellessä. Lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen tai asiaa käsittelevän lautakunnan päätöksessä on tuotava esiin havaitut vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen sekä se, miten negatiiviset vaikutukset on tarkoitus hallita. Käytännössä kaikki kunnan poliittisten toimielinten tekemät päätökset vaikuttavat ihmisten elämään Kirkkonummella tavalla tai toisella. Näinpä niillä on usein myös vaikutuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kunnan toiminnassa ei saa jäädä vain julistusten ja korulauseiden tasolle. Niiden edistämisen on oltava aktiivista ja suunnitelmallista. Syrjimätön kunta on parempi kunta jokaiselle asukkaalle.

Pietari Vuorensola
Valtiotieteiden maisteri
kuntavaaliehdokas (vihr.)