Kunnan taloustilanne on haastava ja talous on varmuudella yksi seuraavan valtuustokauden keskeisistä aiheista. Talous kytkeytyy kaikkeen kunnan toimintaan: Asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen, työllisyyteen, yrittämiseen, maankäyttöön, rakennuksiin ja toimitiloihin, kulttuuriin ja kunnan maineeseen.

Kunnan talous on riippuvainen valtion ja maailman taloussuhdanteista ja koronan kaltaiset ilmiöt näkyvät myös Kirkkonummella kuntataloudessa. Kirkkonummen väestöpohjan ja huoltosuhteen muutokset, ilmastonmuutos ja Itämeren rehevöityminen vaikuttavat eri tavoin, suoraan ja välillisesti kunnan talouteen. Ne eivät ole kuntataloudesta irrallisia ilmiöitä, vaan osa kokonaisuutta, joihin me voimme vaikuttaa kunnassa tehtävillä päätöksillä. Kun maailma on ennakoimaton ja muutokset nopeita, millä tavalla voidaan rakentaa kestävää kuntataloutta?

Luonnon turvaaminen talousajattelun keskiöön

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuminen ovat elämän jatkuvuuden turvaamista. Ekologinen kestävyys on arvo ja tavoite, jonka tulee olla kunnan talouden keskiössä.
Ympäristön turvaaminen elinkelpoisena ei ole enää “se ylimääräinen kulu, joka katetaan jos siihen on varaa”, vaan keskeisin osa 2020-luvun talousajattelua. Nyt on tärkeää nostaa tietoisuutta ja käsittää, että suhteemme ympäristöön on kaiken talousajattelun ytimessä. Kunnilla on tässä suuri rooli ja vastuu: Luonnon turvaaminen ei ole kuluerä, vaan aito mahdollisuus uuteen työhön ja taloudelliseen kestävyyteen.

Tarvitaan aitoa osallisuutta ja luovaa ratkaisukykyä

Kuntatalous ei ole nollasummapeliä, eikä pelkkä menojen karsiminen ole kestävä tapa kehittää kuntaa. Uusia resursseja ja tekemisen tapoja voi muodostua esimerkiksi valtion hankerahoitusten, EU:n elvytyssatsausten, erilaisten säätiörahoitusten, yksityisten investointien tai joukkorahoitusmallien kautta. Avoin ja luotettava päätöksenteko on edellytys sille, että on mahdollista rakentaa yhteistyötä joissa yritysten, kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan osallisuus kunnan kehittämisessä vahvistuu.

Uudet ratkaisumallit liittyvät keskusteluilmapiiriin ja kuntaan työnantajana: Miten työntekijöitä kuullaan, miten he viihtyvät työssään ja voivat osallistua kunnan kehittämiseen? Viime vuosina kunnan johtavilla paikoilla on ollut paljon vaihtuvuutta. Tämä tulee ymmärtää merkkinä siitä, että kunnan roolia työnantajana täytyy arvioida ja kehittää edelleen. Kunnan talous on riippuvainen osaamisesta ja luovasta ajattelusta, eikä meillä ole varaa menettää parhaita tekijöitä.

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys

Kunnat jotka kykenevät houkuttelemaan osaamista ja pitämään siitä huolta, joissa on luovuuteen ja kokeilukulttuuriin kannustava ilmapiiri ovat kuntia, jotka pärjäävät tulevaisuudessa. Näin muodostuu “hyvän kierre”, joka synnyttää lisää työtä, toimeliaisuutta ja uusia mahdollisuuksia.

Tulevaisuustalo Sitran mukaan yksi tulevaisuuden megatrendeistä on muutokset talousjärjestelmässä. Myös kuntatalous on muutoksessa ja pian valittavat uudet päättäjät luotaavat Kirkkonummen tulevaisuuden suuntaa. Ympäristön kantokyky, sosiaalinen hyvinvointi ja taloudellinen kestävyys kiinnittyvät kaikki toisiinsa – ei ole yhtä ilman toisia. Kirkkonummi tarvitsee päättäjiä, joilla on tarmoa, rohkeutta ja viisautta kehittää kunnan taloutta pitkäjänteisesti ja kestävästi ympäristön kantokyky ja kuntalaisten hyvinvointi huomioiden.

Krista Petäjäjärvi ja Henry Scheinin
Kuntavaaliehdokkaat, Vihreät