Vihreitä saavutuksia ja tekoja valtuustokaudella 2017–2021

Mitä olemme saaneet aikaan tällä valtuustokaudella? Mitä asioita olemme esittäneet, ehdottaneet tai puolustaneet? Töitä on tehty paljon niin lautakunnissa, kunnanhallituksessa kuin valtuustossakin. Kokosimme yhteisiä tavoitteitamme yhdelle sivulle! Lisäksi lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja erilaisissa neuvotteluissa on tehty paljon työtä, joka jää näkymättömäksi tai pöytäkirjamerkinnöiksi. Vihreiden vahvuus on vahva yhteistyö tavoitteidemme puolesta. Kannattaa seurata myös päättäjiemme kirjoituksia, kotisivuja ja fb-sivuja, sieltä löytyy lisätietoa työstämme!

 

 

Kunnan kehittämistä, elinvoiman vahvistamista ja ilmastotyötä

Kunnan strategia, elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat entistä vahvemmin ohjaamaan kunnan kehittämistä

Vihreät neuvottelivat strategiaan useita tavoitteita koskien sivistyskuntaa, luontoarvojen turvaamista, kestävyyttä ja asukkaiden osallisuutta. Työ jatkui kuntakehitysjaoston valmistelemilla elivoima- ja hyvinvointiohjelmilla, joiden avulla kuntaa on voitu kehittää aiempaa suunnitelmallisemmin. Elinvoimaohjelmassa saimme käyntiin Kirkkonummen ensimmäisen kulttuuristrategian laatimisen.

Kirkkonummen ilmastotyö lähti käyntiin tällä valtuustokaudella

Vihreät vaikuttivat vahvasti siihen, että kunta käynnisti tavoitteellisen ilmastotyön tällä kaudella. Kirkkonummi lähti mukaan hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon kuntakehitysjaoston puheenjohtajan Reetta Hyvärisen esityksestä. HINKU-kuntiin liittymisen myötä olemme saaneet ilmastotoimien tiekartan ja keväällä 2021 valmistui tarkempi toimenpideohjelma. Tämä on Vihreiden tavoite vuoden 2017 vaaliohjelmasta ja nyt työ tuottaa tulosta! Konkreettisia toimia ilmaston hyväksi ovat mm. uusien rakennusten, kuten Jokirinteen oppimiskeskuksen maalämpö ja aurinkopaneelit, joilla tuotetaan osa sähköstä.

Taloudenpitoon kestävyyttä ja kustannuksia kuriin

Vihreät vaativat talousarvioneuvotteluissa 2017, että Kirkkonummen kunnantalon sisäilmakorjausten kustannuksista vastaa kunnantalon omistaja, eikä kunta itse, kuten talousarviossa esitettiin. Korjauksista neuvoteltiin uudelleen, hyvin tuloksin. Vihreät ovat tarttuneet hankkeiden budjettien ylityksiin ja etenkin lisätöihin, joiden osuus voi nousta merkittävään osaan urakan kokonaisbujdetista.

Yksi tavoitteistamme on ollut rakennusvalvonnan kehittäminen sujuvammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Talousarvioneuvotteluissa olemme puolustaneet rakennusvalvonnan resurssointia jonojen purkamiseksi. Rakennuslupien käsittely onkin vauhdittunut reilusti viime vuosina!

Teimme valtuuston kokouksessa 19.4.2021 valtuustoaloitteen kunnan maanhankinnan tehostamiseksi, ensimmäisinä allekirjoittajina Reetta Hyvärinen ja Saara Huhmarniemi. Kirkkonummen kunnan maanomistukset ovat vähäisiä verrattuna moneen muuhun kuntaan ja se vaikuttaa kunnan kehittämiseen. Maanhankintojen avulla kunta voi varmistaa, että asuntorakentaminen on monipuolista, tonttitarjontaa on riittävästi ja asukkaille on tarjolla virkistysmahdollisuuksia lähiympäristössä.

Terveitä ja toimivia tiloja

Monet koulurakennukset ovat edellisten valtuustokausien aikana päästetty heikkoon kuntoon. Vihreät ovat määrätietoisesti edistäneet heikkokuntoisten koulujen uudisrakentamista ja korjauksia. Uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen saatiin vuosien hidastelun jälkeen käyntiin.

Julkinen liikenne ja kestävät liikennemuodot

Kirkkonummelle saatiin kevyen liikenteen ja pyöräilyn kehittämisohjelma ja Kirkkonummi liittyi Pyöräilykuntien verkostoon Vihreiden aloitteesta. Tällä kaudella on rakennettu useita pyöräteitä, kuten Volsintien kevyen liikenteen väylä ja rakenteilla oleva pyöräbaana keskustan ja Tolsan välillä sekä suunnitteilla oleva Överbyntien jalankulku- ja pyörätieväylä. Myös aseman alikulun kunnostaminen on Vihreiden neuvottelutyön tulos.

Virkistysalueita, rantoja ja yhteisöllisyyttä

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenet Sanni Jäppinen ja Miisa Jeremejew ovat järjestelmällisesti puolustaneet lähivirkistysalueita ja kaavojen luontokohteita muun muassa Veikkolanpuron, Mustikkarinteen ja Jorvaksen asemakaava-alueilla. Maarit Orkon aloite Kirkkonummen kunnan ulkoilu- ja virkistysalueet kuntoon kiinnitti huomiota etenkin vanhojen ja keskeneräisten ulkoilu- ja virkistysalueiden, kuten Pähkinäpolun ja Linlon, kunnostukseen ja valmiiksi saattamiseen.

Vihreät ovat myös edistäneet rantojen avaamista kuntalaisten käyttöön ja uimarantojen kunnostamista. Vihreiden valtuustoaloitteessa Merellinen strategia Kirkkonummelle esitimme, että Kirkkonummelle tehdään merellinen strategia Espoon ja Helsingin malliin. Strategiaan sisällytetään ulkoilu- ja virkistyskohteiden lisäksi lähiluonnon ja hyvinvoinnin palvelut ja niihin tukeutuva elinkeinot. Toisessa valtuustoaloitteessamme Kirkkonummen yleisten uimarantojen kunnostamiseksi ja uusien selvittämiseksi edellytimme uimarantojen rakenteiden parantamista ja uusien rantojen kartoittamista virkistyspaineen tasaamiseksi.

 

Työtä hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon puolesta

Suomi 100 –suojelualueet

Kauden alussa perustettiin 120 hehtaaria uusia suojelualueita Kirkkonummen kunnan maille. Vihreät olivat aloitteen alullepanijoita ja saimme aloitteelle laajan kannatuksen yli puoluerajojen. Nyt suojelualueille suunnitellaan polkuja ja rakenteita, jotta luonnosta nauttiminen olisi entistä helpompaa yhä useammalle.

Ympäristönsuojeluun lisää resursseja

Neuvottelimme kauden alussa ympäristönsuojelulle merkittävän lisärahoituksen, joka on saatu pidettyä koko valtuustokauden. Tämän turvin laadittiin Kirkkonummelle esimerkiksi laaja pienvesiselvitys, joka on poikinut jo useampia purokunnostushankkeita vaelluskaloille! Rahoituksen avulla on voitu aloittaa myös esimerkiksi Syväjärven kunnostus tehokalastuksin ja tehdä suunnitelmallista vieraslajien, kuten jättiputken, torjuntaa.

Veikkolan vesistöhanke käyntiin

Ensimmäinen kuntavetoinen vesistöjen kunnostushanke käynnistettiin Vihreiden aktiivisen toiminnan ansiosta. Hankkeesta saadut hyvät kokemukset ovat vauhdittaneet vesistöjen kunnostussuunnitelmia ja hankkeita ympäri kuntaa!

Kunnan metsiä kartoitettiin Metso -suojeluohjelmaa varten

Vihreät neuvottelivat vuoden 2020 talousarvioon tavoitteen, jonka mukaan päätettiin myös hakea vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman Metson rahoitusta. Kunnan omistuksessa on runsaasti luonnoltaan ja virkistysarvoiltaan tärkeitä metsiä, joiden turvaamiseen on mahdollista saada valtion tukea. 

Ei kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle asutuksen lähellä

Kirkkonummen kunta on vuokrannut omistamiaan kiinteistöjä kiviaineksen murskaamiseen ja louhintaan asutuksen läheisyydessä. Vihreiden valtuustoaloitteessa vaaditaan, että kunta purkaa tällaisten kiinteistöjen vuokrasopimukset välittömästi. Kuntakehitysjaosto on pj Reetta Hyvärisen johdolla on lausunut yksimielisesti, että kunnan ei tule enää vuokrata maitaan ympäristölle haitalliseen ja melua aiheuttavaan toimintaan.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on Vihreän puheenjohtajan Saara Huhmarniemen johdolla ottanut aiempaa kriittisemmän linjan asukkaiden elinympäristöä ja luontoa uhkaaville hankkeille. Lautakunta torjui esimerkiksi Veikkolan Rajakummuntien maankaatopaikan ympäristöluvan ja kehotti Evitskogin lintukosteikkoon suunnitellun maankaatopaikan toimijoita hakemaan toiminnalle ympäristölupaa.

Vaikuttavampaa meluntorjuntaa

Vihreät ovat nostaneet meluntorjunnan esille esimerkiksi keskeisiä tiehankkeita koskevissa lausunnoissa. Markus Myllyniemi on tehnyt pitkäjänteistä työtä Veikkolan meluaidan puolesta ja Vihreät puolustivat aidan toteuttamista päätöksenteossa. Markus Myllyniemi on myös laatinut koko kuntaa koskevan valtuustoaloitteen liikennemelun torjumiseksi.

Kiertotalouden edistämistä

Jätteiden synnyn vähentäminen ja kierrätyksen edistäminen tulisi olla kunnan keskeistä toimintaa. Muovin kierrätystä vauhditettiin Saara Huhmarniemen valtuustoaloiteella muovin käytön vähentäminen ja muovin kierrätyksen tehostamiseksi Kirkkonummella.

Asukkaiden osallisuuden vahvistamista ja päätöksenteon tervehdyttämistä

Asukkaiden ääni kuuluviin

Tällä kaudella asukkaiden mielipidettä on kysytty useammin kuin aiemmin! Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen nousi Kirkkonummen strategiseksi tavoitteeksi ja sitä on alettu viemään eteenpäin organisaatiossa. Konkreettisia esimerkkejä on Reetta Hyvärisen johdolla järjestetyt kuntakehitysjaoston kaikille asukkaille, päättäjille ja viranhaltijoille avoimet työpajat. Kuntastrategiaa laadittiin samoin laajasti asukkaita ja henkilöstöä osallistaen. Vihreät laativat aloitteet osallistuvan budjetoinnin käynnistämiseksi Kirkkonummella ja nuorten vaikutumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Rakenteellista korruptiota vastaan

Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen on yksi keino parantaa päätöksenteon laatua ja avoimuutta sekä ehkäistä mahdollisuuksia rakenteelliseen korruptioon. Vihreät ovat pitäneet huolta kautta linjan siitä, että esityslistat ja pöytäkirjat ovat verkossa saatavilla mahdollisimman laajasti. Lisäksi teimme aloitteen Kirkkonummen liittymiseksi Sano ei korruptiolle -hankkeeseen. Lue myös Markus Myllyniemen kirjoitus sekä valtuustoryhmän esitys konkreettisista toimista korruption kitkemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Avoimempaa päätöksentekoa

Vihreät ovat useaan otteeseen ottaneet kantaa Kirkkonummen talousarvion laadintaprosessin parantamiseksi, esimerkiksi kannanotossaan Kirkkonummen sanomissa. Neuvotteluprosessi ei ole läpinäkyvä, mikä luo tilaisuuden tuoda neuvotteluihin ehdotuksia tavanomaisen päätöksenteon ohi. Keväällä 2020 talouden sopeuttamistoimet vietiin pienen poliittisen ryhmän ohjaukseen ja oli ainoastaan Vihreiden periksiantamattoman työn ansiota, että talouden sopeuttamistoimille saatiin avoin lautakuntakäsittely. Pro Kirkkonummi esitti samaa epäavointa käsittelytapaa myös talousarvion 2021 valmistelussa ja Vihreät jättivät siitä eriävän mielipiteen. Lopulta saimme talousarviolle avoimen lautakuntakäsittelyn.

Lainmukaista valmistelua ja päätöksentekoa

Vihreät ovat kauden aikana jättäneet muutamia eriäviä mielipiteitä tilanteissa, joissa valmistelu tai päättäjien esitys olis johtanut lainvastaiseen tai kyseenalaiseen lopputulokseen. Eriäviä mielpiteitä on myös todettu perustelluiksi ja päätöstä on jälkeenpäin korjattu. Näin tapahtui mm. rakenusjärjestyksen ja hallintosäännön päivityksien yhteydessä.

Töitä terveydenhuollon, koulutuksen ja kuntalaisten palveluiden puolesta

Terveydenhuollon budjetointia kuntoon

Kirkkonummella on ollut tapana budjetoida terveydenhoidon kustannukset realistista arviota pienemmiksi. Tähän saatiin tällä kaudella muutosta usean ryhmän yhteisymmärryksessä.

Vanhusten kotihoitoon lisää huomiota ja resursseja

Teimme kauden aikana valtuustokysymyksen Kirkkonummen kotihoidon tilanteesta. Talousarviossa kotihoitoon panostettiin useilla uusilla viroilla. Näin toimintaan on saatu jatkuvuutta. Olemme myös puolustaneet omaishoidon tuen pitämistä ennallaan. Vaikka tukea lopulta kauden aikana leikkattiin, asiaan palataan vielä. Ulla Aitta kirjoitti omaishoidon tuen merkityksestä.

Puolustamassa lasten ja perheiden palveluita

Vihreiden pitkäaikaisena tavoitteena on ollut saada lastensuojeluun riittävästi henkilökuntaa ja henkilöstöä onnistuttiin lisäämään usean ryhmän yhteistyöllä. Ongelmia on edelleen ja palvelut ovat kuormittuneet, mutta lähtökohdat ongelmien ratkaisemiseen ovat paremmat kuin aiemmin. Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettiin ja Kirkkonummi lähti kokeilemaan viisivuotiaiden ilmaista varhaiskasvatusta.

Maahanmuuttajien palveluiden vahvistaminen

Vihreät ovat puolustaneet maahanmuuttopalveluiden resursseja sekä määrärahoja talousarvioneuvotteluissa koko valtuustokauden ajan. Lisäksi edistimme kuntalaisaloitetta, jossa esitettiin, että paperittomien oikeutta terveydenhuoltoon laajennetaan koskemaan kiireellisen hoidon lisäksi myös alle 18-vuotiaiden ja esimerkiksi raskaana olevien naisten kiireetöntä hoitoa. Esitimme myös maahanmuuttajakoordinaattorin toimen perustamista, jotta monien vapaaehtoistoimijoiden työ olisi paremmin organisoitunutta.

Puolustimme koulujen ja oppilashuollon resursseja

Vihreät ovat puolustaneet varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja oppilashuollon resursseja määrätietoisesti koko valtuustokauden. Olemme torjuneet leikkauksia ja pitäneet kiinni esitetystä henkilöstön lisäyksistä. Talousarvion 2021 laatimisen yhteydessä saimme torjuttua sijaismäärärahojen leikkaukset jo lautakunnassa. Lisäksi Vihreiden esityksestä kielikylpy-, musiikki-, ja luma-luokkien toimintaa ei leikattu.

Työtä nuorison hyvinvoinnin puolesta

Vihreä valtuustoryhmä teki keväällä 2021 valtuustoaloitteen Walkers-nuorisokahvilan perustamiseksi Kirkkonummelle. Kahvila täydentäisi nuorisotyön kenttää ja tarjoaisi tapaamispaikan nuorille myös ilta-aikaan. Olemme jatkuvasti kiinittäneet huomiota nuorisollle suunnatun päihdetyön suunnitteluun ja resurssointiin.

Suunnitelmallista kulttuurityötä

Kirkkonummi on saanut tällä kaudella ensimmäisen kulttuuristrategian, jonka laatiminen oli yksi Vihreiden tavoitteista tälle kaudelle. Strategian ohjausryhmässä toimi Krista Petäjäjärvi. Vihreä valtuustoryhmä esitti myös valtuustoaloitteella lisää julkisivutaidetta Kirkkonummelle. Markus Myllyniemen valtuustoaloite kulttuurialan vapaaehtoistoimijoiden tukemiseksi oli suunnattu yhdistysten tukemiseen etenkin koronan aiheuttamien talousvaikeuksien aikana.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa Maarit Orko yhdessä Krista Petäjäjärven kanssa ovat tehneet töitä lähikirjastojen puolustamiseksi. Talouden tasapainottamisen yhteydessä tehdyt esitykset leikkaukset lähikirjastoista saatiin torjuttua useiden ryhmien tuella.