Kommunalvalsprogram 2021

Ett Grönt Kyrkslätt är hållbart, hemtrevligt och uppnåeligt

Vi bygger hållbart och tillsammans

 • Vi gör centrumet till en hemtrevlig mötesplats, som skapar förutsättningar för tjänster, affärsverksamhet samt ett livligt torgliv.
 • Vi bygger mångsidiga bostäder från egnahemshus till höghus. Också i det tätt bebyggda centrumet ser vi till att det finns tillräckligt av familjebostäder.
 • Vi utvecklar förutsättningarna för cyklister och fotgängare utöver hela kommunen.Vi bygger en åtkomlig och trygg miljö som passar för barn och åldringar samt människor med funktionsnedsättningar.
 • Vi föredrar träbyggandet och förbättrar förutsättningarna att använda förnybar energi i olika fastigheter.
 • Vi försäkrar att kommunens mål gällande klimatneutralitet beaktas i beslutsfattandet. Inom kommunens planläggning förutsätter vi att klimatpåverkan värderas och besluten är hållbara för klimatet.
 • Vi främjar kollektivtrafiken genom att sänka biljettpriser samt försäkra smidiga bussförbindelser och öka antalet tågturer.

Vi vårdar den värdefulla naturen och skapar en bra livsmiljö

 • Vi för fram att närheten av naturen och respekt för naturen ska bli en stark princip i kommunen!
 • Vi grundar nya naturskydds- och rekreationsområden och ökar mängden av naturstigar. Vi återställer och vårdar värdefulla naturmiljöer.
 • Vi gynnar fiskarnas åtkomst till strömmande vatten och förbättrar tillståndet av sjöar och kustvatten.
 • Vi skyddar naturvärden i kommunens planläggning och förstärker nätverket av grönområden. Vi bevarar det vida centralskogsområdet.
 • Vi förstärker mångfaldigheten, rekreationsvärden samt kolsänkorna i de kommunägda skogarna. Vi håller fast om principen “från hemmet till naturen på 10 minuter”.
 • Vi förhindrar och motverkar projekt som är skadliga för vår natur och livsmiljö.

Vi förstärker kommunal ekonomi och sysselsättning

 • Vi stöder anställning av människor i olika åldrar och livssituationer och vidtar aktivt åtgärder för att minska långtidsarbetslöshet.
 • Vi gör en bättre framtid genom att investera i kvaliteten av kommunens tjänster, vilket stöder kommunens livskraft samt en positiv befolkningstillväxt.
 • Vi gör den cirkulära ekonomin, de tillgängliga digitala tjänsterna samt energi- och materialeffektiviteten till en norm i vår hemkommun.
 • Vi förstärker företagarnas förutsättningar att jobba på distans, erbjuder företagsråd och andra företagartjänster från ett serviceställe.
 • Vi förstärker kommunens anskaffningskompetenser och gör hållbara anskaffningar med hög kvalitet, vilket blir förmånligt i långsikt.
 • Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete och tillgängligheten av arbetsutrymmen till nyetablerade företag, egenföretagare och de som arbetar distant.

Ett Grönt Kyrkslätt är öppet och ett samhälle för alla

 • Vi förnyar kommunens beslutsfattande, så att det blir mer öppet och förhindrar korruption. Vi ökar kommuninvånarnas och beslutsfattarnas medvetenhet om principer inom god förvaltning samt förstärker beslusfattandet som grundar sig på kunskap.
 • Vi förstärker möjligheten för barn och ungdomar, specialgrupper och de äldre att delta i planering av kommunala beslut som angår dem själv.
 • Vi inkluderar kommuninvånarna i beslutsfattandet och befrämjar initiativ där invånarna kan delta i planeringen av framtidens bostadsområden och deras omgivningar. Vi föreslår en deltagande budgetering för att tillsammans hitta de bästa lösningarna.
 • Vi tar hand om invandrarnas integration och ser till att invandrarna i Kyrkslätt kan hitta sin plats som medlemmar i samhället.
 • Vi erkänner tvåspråkigheten och internationaliteten i Kyrkslätt som en meningsfull resurs
 • Vi förhindrar och ingriper i rasism, mobbning och diskriminering.

Ett Grönt Kyrkslätt tar hand om allas välbefinnande

 • Vi förbättrar tillgängligheten och kundorienteringen i alla kommunens tjänster.
 • Vi säkerställer en tillräckligt stor personal inom kommunens vårdservice för de äldre. Vi arbetar för att seniorer kan kan bo tryggt hemma och att kommunen erbjuder goda möjligheter för serviceboende.
 • Vi förstärker närståendevårdarnas rättigheter och stödtjänster. Alla närståendevårdarde har rätt till fritid och stöd.
 • Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning har en jämnställd rätt till kommunens olika tjänster. Vi tar hand om att transportjänsterna är organiserade på ett sätt, som stöder rörlighet och inkludering.
 • Vi säkerställer resurser för barnskydd. Vi utvecklar barn- och familjetjänster så att de är tillgängliga snabbt och på ett förebyggande sätt.
 • Vi utvecklar socialservice med låg tröskel. Vi förstärker förebyggande tjänster och förbättrar kommunens resurser gällande missbrukarvård.
 • Vi tar hand om att mentalvårdtjänsterna är tillgängliga med en låg tröskel.

Ett Grönt Kyrkslätt investerar i utbildning och kultur

En jämnställd rätt till bra småbarnspedagogik och utbildning

 • Vi säkerställer hälsosamma och trygga skolutrymmen. Genom reparationer kan vi förebygga problem inom inneluftskvaliteten. Vi bygger nya utrymmen istället för att använda dem som är redan färdiga att rivas ner.
 • Vi säkerställer resurser och stöd för elevvård. Vi ser till att skolor och dagvård har möjligheter till lämpliga gruppstorlekar.
 • Vi bekämpar sparbelopp angående undervisningspersonal och försäkrar rikliga resurser för vikarier. Vi riktar resurser till lärarnas skolning och tar hand om lärarnas orkande.
 • Vi befrämjar barnorientering och barnens rättigheter. Vi utvärderar de fattade beslutens påverkan på barn.
 • Vi stöder kommunens möjligheter att organisera morgon- och eftermiddagsaktiviteter i skolor. Vi ser positivt på kommunens möjligheter att samarbeta med olika kultur- och idrottsorganisationer. Vi genomför principen av hobbyverksamhetsgaranti.
 • Vi ökar miljöfostran och inlärning i natur. Vi försäkrar att daghem har skogsområden och parker i sin närhet, som passar som omgivning för miljöfostran.

Kultur, hobbyn och bibliotek förebygger bildning för alla

 • Vi utvecklar våra bibliotek till en närtjänst och ett kulturcentrum där alla kyrkslättare är välkomna att tillbringa sin tid och delta på sitt eget sätt.
 • Vi befrämjar välbefinnandet genom att utveckla kulturutbuden i vår kommun och kulturens tillgänglighet.
 • Vi ökar kulturens budget och ökar tredje sektorens möjligheter att producera kulturutbud för kommunborna. Vi stöder all aktivitet inom kultur genom att möjliggöra förmånliga utrymmen för kulturaktörerna.
 • Vi upprätthåller olika idrottsmöjligheter för kommunborna och stöder föreningarnas förutsättningar att fungera. Vi ser till att ortens populära idrottsgrenar får likvärdiga möjligheter och utrymmen att idka sin verksamhet.