Kirkkonummen Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Vihreä Kirkkonummi on viihtyisä, kestävä ja saavutettava

Rakennetaan kestävää ja yhteisöllistä

 • Luodaan keskustoista viihtyisiä kohtaamispaikkoja, jotka luovat edellytyksiä liiketoiminnalle, palveluille sekä vilkkaalle torielämälle.
 • Rakennetaan monipuolisesti erilaisia asuntoja pientaloista kerrostaloihin. Myös tiiviimmin rakennetuissa keskustoissa pidetään huolta perheasuntojen saatavuudesta.
 • Kehitetään kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä eri puolilla kuntaa. Luodaan esteetöntä ja turvallista ympäristöä, joka sopii niin lapsille, ikäihmisille kuin erityisryhmillekin.
 • Suositaan puurakentamista. Parannetaan edellytyksiä uusiutuvan energian hyödyntämiseen kiinteistöissä.
 • Varmistetaan, että kunnan hiilineutraaliustavoitteet otetaan huomioon päätöksenteossa. Edellytetään kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointia ja ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja.
 • Edistetään joukkoliikennettä turvaamalla sujuvat bussiyhteydet ja lisäämällä raideliikennettä sekä alentamalla joukkoliikenteen lippujen hintoja.

Vaalitaan arvokasta luontoa ja luodaan hyvää asuinympäristöä

 • Tehdään luonnonläheisyydestä ja luontoarvojen kunnioittamisesta kunnan kehittämistä läpileikkaava periaate!
 • Perustetaan uusia suojelu- ja virkistysalueita ja lisätään ulkoilureittejä ja -rakenteita. Ennallistetaan ja hoidetaan arvokkaita luonnonympäristöjä.
 • Palautetaan vaelluskalat Kirkkonummen virtavesiin. Parannetaan järvien sekä rannikkovesien tilaa.
 • Turvataan luontoarvot kaavoituksessa ja hankkeissa. Vahvistetaan viheralueiden verkostoa ja säilytetään laaja ja yhtenäinen Keskusmetsä.
 • Vahvistetaan kunnan omistamien metsien monimuotoisuutta, virkistysarvoja ja hiilivarastoja. Pidetään kiinni “Kotiovelta 10 minuuttia metsään” -periaatteesta!
 • Torjutaan ja ehkäistään melua sekä asuinympäristölle ja luonnolle haitallisia hankkeita.

Vahvistetaan työllisyyttä ja kunnan taloutta

 • Tuetaan eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien työllistymistä ja toimitaan aktiivisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.
 • Investoidaan tulevaisuuteen laadukkailla palveluilla, jotka tukevat kunnan elinvoimaa. Pidetään huolta kunnan vetovoimasta ja myönteisestä väestönkehityksestä. Tehdään kiertotaloudesta, saavutettavista digitaalisista palveluista ja energia- ja materiaalitehokkuudesta osa kotikunnan arkea.
 • Luodaan edellytykset yrittäjyydelle, tarjotaan pk-yrityksille suunnattua yritysneuvontaa ja kunnan palvelut yrittäjälle yhdeltä luukulta.
 • Vahvistetaan kunnan hankintaosaamista ja tehdään kestäviä ja laadukkaita hankintoja, jotka tulevat pitkällä aikavälillä edullisemmiksi.
 • Parannetaan etätyön edellytyksiä ja työtilojen saatavuutta aloittavien yritysten, yksinyrittäjien ja etätyöntekijöiden käyttöön.

Vihreä Kirkkonummi on avoin ja osallistava

 • Uudistetaan kunnan päätöksentekoa avoimemmaksi ja ehkäistään rakenteellista korruptiota. Lisätään päättäjien ja kuntalaisten tietoisuutta hyvän hallinnon periaatteista ja vahvistetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Vahvistetaan lasten ja nuorten, erityisryhmien ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua itseään koskevien päätösten suunnitteluun.
 • Osallistetaan kuntalaiset kunnan kehittämiseen. Edistetään hankkeita, joissa asukkaat pääsevät itse suunnittelemaan tulevia asuinalueita ja niiden ympäristöä. Kokeillaan osallistuvaa budjetointia parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.
 • Pidetään huolta maahanmuuttajien kotoutumisesta ja siitä, että maahanmuuttajat löytävät paikkansa yhteisön jäseninä.
 • Tunnistetaan kaksikielisyys ja kansainvälisyys Kirkkonummen voimavaroina
 • Ennaltaehkäistään ja puututaan rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään.

Vihreä Kirkkonummi huolehtii kaikkien hyvinvoinnista

 • Parannetaan perus- ja lähipalveluiden asiakaslähtöisyyttä ja saavutettavuutta.
 • Varmistetaan riittävä hoitohenkilökunnan määrä ikääntyneiden palveluissa. Varmistetaan turvallinen asuminen kotona ja luodaan laadukasta palveluasumista. Turvataan omaishoitajien oikeudet ja tukipalvelut. Jokaisella omaishoitajalla on oikeus vapaa-aikaan ja tukeen.
 • Varmistetaan vammaisten yhdenvertainen kohtelu palvelutarjonnassa. Huolehditaan, että kuljetuspalvelut järjestetään tavalla, joka tukee sujuvaa liikkumista ja osallisuutta.
 • Huolehditaan lastensuojelun riittävistä resursseista. Kehitetään lapsiperheiden palveluita, jotta niitä voi tarvittaessa saada nopeasti ja ennaltaehkäisevästi.
 • Kehitetään matalan kynnyksen sosiaalipalveluita. Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä palveluita ja parannetaan päihdetyön resursseja.
 • Pidetään huolta, että jokainen saa matalalla kynnyksellä tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja.

Vihreä Kirkkonummi satsaa koulutukseen ja sivistykseen

Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen

 • Varmistetaan terveelliset ja turvalliset oppimistilat. Ennaltaehkäistään sisäilmaongelmia oikea-aikaisilla korjauksilla. Rakennetaan uusia tiloja purkukuntoisten tilalle.
 • Turvataan resurssit lasten ja nuorten oppimisessaan tarvitsemalle tuelle ja oppilashuollolle. Varmistetaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sopivan pienet ryhmäkoot.
 • Järjestetään kouluissa aamu- ja iltapäivätoimintaa ja lisätään yhteistyötä liikunta- ja kulttuurijärjestöjen kesken. Toteutetaan harrastustakuu.
 • Lisätään ympäristökasvatusta ja luonnossa oppimista. Turvataan päiväkotien lähelle metsäalueita ja puistoja luonto-opetuskohteiksi.
 • Torjutaan opetushenkilöstöön kohdistuvat säästöt ja turvataan riittävät sijaisresurssit. Suunnataan resursseja opettajien koulutukseen ja huolehditaan heidän jaksamisestaan.
 • Edistetään Kirkkonummella lapsilähtöisyyttä ja lapsen oikeuksien toteutumista jokaisen lapsen arjessa ja tehdään päätöksistä lapsivaikutusten arviointi.

Kulttuuri, harrastukset ja kirjastot luovat sivistystä kaikille

 • Kehitetään kirjastoja lähipalveluna kaikkien kuntalaisten kulttuurikeskuksina ja osallistumisen paikkoina.
 • Edistetään hyvinvointia vahvistamalla kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja lisäämällä kulttuuritarjontaa kaikille asukkaille.
 • Nostetaan kulttuurin määrärahoja ja edistetään kolmannen sektorin kykyä luoda kirkkonummelaisille kulttuuripalveluja. Tuetaan ruohonjuuritason kulttuuritoimintaa tarjoamalla edullisia tiloja toiminnalle.
 • Ylläpidetään ja luodaan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikille ja huolehditaan järjestöjen toimintaedellytyksistä. Varmistetaan, että paikkakunnalla suositut liikuntalajit saavat tasavertaiset mahdollisuudet ja tilat harrastamiseen.

Kommunalvalsprogram 2021 på svenska!

2021 Platform of the Kirkkonummi Greens