Säännöt

Kirkkonummen Vihreät ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 12.2.2007

 

KIRKKONUMMEN VIHREÄT ry DE GRÖNA I KYRKSLÄTT rf

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen vihreät ry De Gröna I Kyrkslätt rf ja sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta.Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

   

  2. Tarkoitus ja toimintamuodot

  Yhdistyksen tarkoituksena on

  1. edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta

  2. tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Kirkkonummen alueella

  3. yhdistää vihreän arvomaailman omaavia Kirkkonummen asukkaita

  4. edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen.

   

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. toimii puolueen ja Vihreä Uusimaa ry:n paikallisyhdistyksenä puoluehallituksen vahvistamalla toimialueella

  2. asettaa kunnallisvaaleissa ehdokkaat puolueen listoille toimialueellaan

  3. vastaa puolueen kunnallisvaalikampanjasta toimialueellaan

  4. tekee aloitteita ja kannanottoja

  5. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

  6. järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä

  7. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

   

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

  1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

  2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

  3. järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä

  4. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

   

  3. Jäsenet

  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.

  Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä.

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

   

  4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

  1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai

  2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai

  3. ei täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai

  4. asettuu toisen puolueen ehdokkaaksi vaaleissa.

  Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

   

  5. Jäsenmaksut

  Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta jäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi. Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä.

  Puoluekokous päättää vuosittain:

  * perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden

  * perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta yhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.

   

  6. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

   

  7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkin muun hallituksen jäsenen kanssa.

   

  8. Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee luovuttaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

   

  9. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on suomi, mutta pöytäkirjoihin voidaan sanella lausuntoja myös ruotsiksi.

  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

  Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti

  ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

   

  10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.

   

  11. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

  Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

  Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

  1.Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja

  2.Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.

  3.Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

   

  12. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

  Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:

  1. ehdokkaiden asettaminen kunnallisvaaleihin

  2. yhdistyksen ehdokkaiden nimeäminen eduskuntavaalien ehdokasasetteluun

  3. yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen

  4. ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin

  luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri).

  Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

   

  13. Varsinaiset kokoukset

  Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

  1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

  2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

  3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   

  Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

  1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

  2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle

  3. valita hallituksen puheenjohtaja

  4. valita hallituksen muut jäsenet

  5. valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

  6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

   

  14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan puolueen hyväksyntä.

  Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat Vihreä Uusimaa ry:n käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

   

  15. Saavutetut jäsenoikeudet

  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.