15.11.2021

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä, jotka ilmenevät kullekin häiriölle ominaisena toimintatapana ja käyttäytymisenä. Neuropsykiatriset haasteet vaikuttavat esim. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja toiminnan ohjaukseen. Neuropsykiatrisia häiriöitä ovat mm. ADHD, autismikirjon häiriöt ja erilaiset nykimisoireet.

Neurokirjon ihmisten, eli nepsyjen, palvelut ovat hajallaan, eivätkä he useinkaan saa riittävää ja oikea-aikaista tukea. Tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspolut ovat usein kunta- ja sairaanhoitopiirikohtaisia sekä yksilöiden eli huoltajien tietotaidosta kiinni. Perheitä kuormittaa arjen haasteiden lisäksi usein palvelujen ja tukien pirstaleisuus, eikä välttämättä yhtä selkeästi vastuussa olevaa tahoa ole. Iso osa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavista lapsista tarvitsee tukea arjessa ja koulunkäynnissä selviytyäkseen. Tätä varten tarvitaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluja, selkeitä palvelupolkuja ja osaavaa henkilökuntaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kirkkonummen kunnassa parannettaisiin ja kehitettäisiin nepsy-lasten -ja nuorten palvelupolkua. Yksi esimerkki voisi olla nepsy-koordinaatiotiimi, joka kokoaisi yli toimialarajojen nepsy-lasten -ja nuorten kanssa työskentelevät kasvatus- ja sote-alan ammattilaiset yhteen. Näin edistämme kustannustehokkaasti nepsy-lasten ja nuorten tutkimus- ja kuntoutuspolkua, niin että se on yhdenmukainen jokaisen kunnassa asuvan lapsen ja nuoren kohdalla. Vaikka Kirkkonummen sote-palvelut tulevat siirtymään tulevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle, niin valtaosa nepsy-lasten arjen perustason tuesta tapahtuu varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussa on käytössä kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki), jota vahvistamalla voidaan toteuttaa hyvin matalan kynnyksen arjen kuntoutusta.

Tällä hetkellä kunnan varhaiskasvatuksen piirissä toimii monialainen arviointiryhmä (Moppi), jota kehittämällä eteenpäin koskien myös opetustoimea saisi hyötyä koko kasvun kokonaisuus – aina varhaiskasvatuksesta koulun loppuun. Tällä tavoin keskittämällä osaamista voidaan välttyä myös päällekkäiseltä työltä ja hyödyntää monialaista osaamista. Varhainen tunnistaminen on paras tilanne niin lapselle kuin perheelle, minkä takia varhaiskasvatuksen ja koulun rooli on merkittävä nepsy-lasten kohdalla.

Vihreä valtuustoryhmä
Aloitteen ideoi Irja Kekkonen