Kunnavaltuuston kokous 16.12  

Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen koskien asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa datakeskuksen sijoittamisen Sundsbergiin. Datakeskuksen on arvioitu työllistävän 100-300 henkilöä ja välillisesti vielä tätä enemmän. Kiinnostavaa Kirkkonummen HINKU-strategian kannalta on, että datakeskuksen hukkalämpö syötetään kaukolämpöverkkoon ja näin voidaan korvata kivihiiltä kaukolämmön tuotannossa.

Killinmäen kiinteistön osto

Valtuusto käsitteli Killinmäen ostoa Helsingin kaupungilta. Kauppahinnaksi on neuvoteltu 42 500,euroa hehtaarilta ja kauppaan kuuluu myös Killinmäen vanhan hoitolaitoksen rakennukset, jotka ovat nyt tyhjillään. Näihin rakennuksiin tai myöhemmin rakennettavaan uudisrakennukseen on suunniteltu Volskodin siirtämistä ja mahdollisesti myös muita toimintoja. Volskoti tarvitsee ajanmukaiset tilat ja olisi hyvä, jos ne löytyisivät hyvien kulkuyhteyksien ääreltä.

Ostettavaan alueeseen kuuluu myös noin 60 hehtaaria Kirkkonummen Keskusmetsää, joka on vilkkaassa virkistyskäytössä. Lisäksi Killinmäen metsäalueelta on löytynyt erityisesti suojeltuja lajeja, mikä tulee vaikuttamaan metsäalueen tulevaan käyttöön ja kaavoitukseen. 

Kirkkonummen kunta ei ole kartoittanut alueen luontoarvoja ennen kauppaneuvotteluja. Vihreiden Reetta Hyvärinen esitti ponnen, että “Alueen jatkosuunnittelussa, kuten rakentamisen sijoittamisessa, huolehditaan, että Keskusmetsän luontoarvot ja merkitys kuntalaisille tärkeänä ulkoilu- ja virkistysalueena säilyvät.” 

Nyt hankitun kiinteistön metsäalueen käyttötarkoitus on tulevissa maankäytön suunnitelmissa arvioitava uudelleen ja säästettävä mahdollisimman laajana asukkaiden virkistyskäyttöön. Tulevaisuudessa maahankinnassa on luontoarvot otettava vakavasti ja selvitettävä perin pohjin jo ennen päätöksentekoa.

Hyvinvointisuunnitelma 

Valtuustolle esitetyssä hyvinvointisuunnitelmassa oli puutteita etenkin ikäihmisten, vammaispalvelujen sekä eri ryhmien osallistamisen kannalta. Kannatimme asian palauttamista valmisteluun. Lisäksi Markus Myllyniemi esitti ryhmän evästyksen palautukseen, jotta Kirkkonummella kasvava päihdeongelma tulisi hyvinvointisuunnitelmassa paremmin huomioitua: “Hyvinvointikertomuksessa ja päihdestrategiassa tulee esittää selkeä hoitopolku ja riittävät toimet nuorten päihteiden käytön vähentämiseksi.” Vihreä ryhmä on nostanut toistuvasti esille Kirkkonummen päihdepolitiikan kriittisen kehittämistarpeen. Myös syksyllä julkaistut kouluterveyskyselyn tulokset kertovat tilanteen vakavuudesta. 

Kokous hyväksyi myös lisämäärärahaesityksiä eri toimialoille.

Vihreä valtuustoryhmä toivottaa kaikille oikein hyvää joulua! Ensi vuonna nähdään!