28.1.2019

Valtuustoaloite osallistuvan budjetoinnin käyttöön ottamisesta kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien ja kunnan toiminnan avoimuuden lisäämiseksi

Valtuuston hyväksymässä Kirkkonummen kuntastrategiassa vuosille 2018-2021 luvataan lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Strategiassa Kirkkonummen arvoksi on valittu avoimuus. Perustehtäväksi määritellään ”Hyvinvointia kirkkonummelaisille -yhdessä, tillsammans!”

Kuntalaki edellyttää, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oltava oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Laki velvoittaa valtuuston pitävän huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista ja kannustaa ottamaan asukkaat mukaan esimerkiksi talouden suunnitteluun.

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa lisätä asukkaiden päätösvaltaa ja toimijuutta sekä vahvistaa päätöksenteon avoimuutta. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa talouden suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa eri tavoin ja sitä on kokeiltu rohkaisevin tuloksin useissa Suomen kunnissa. Esimerkiksi Helsingissä osoitetaan vuosittain tietty määräraha asukkaiden ideoiden toteuttamiseen. Helsinkiläiset äänestävät annetuista ideoista ja eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan. Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu myös esimerkiksi Tuusulassa. Parhaimmillaan osallistuva budjetointi rakentaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja auttaa kohdentamaan julkisia varoja tehokkaasti kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Me allekirjoittaneet esitämme, että lisätäksemme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja toteuttaaksemme päätettyä strategiaa, kunta selvittää osallistuvan budjetoinnin toteuttamismahdollisuuksia Kirkkonummella ja tekee esityksen osallistuvan budjetoinnin kokeilusta. Esityksen tulee valmistua niin, että osallistuvan budjetoinnin kokeilu on mahdollista ottaa huomioon vuoden 2020 talousarviossa.

Kirkkonummella 28.1.2018

Vihreä valtuustoryhmä