Tiedote 22.11. julkaisuvapaa

“Talousarvioneuvottelut näyttäytyivät aitiopaikkana Kirkkonummen kuntapolitiikkaan. Tuntui tärkeältä olla mukana tuomassa vihreää näkökulmaa ja edistää neuvotteluissa kestävää kuntapolitiikkaa”, kertoo Krista Petäjäjärvi, joka osallistui neuvotteluihin Vihreän ryhmän varapuheenjohtajana. “Pidämme tärkeänä, että neuvotteluprosessia viedään yhä selkeämpään ja avoimempaan suuntaan yhdessä toimialojen ja päättäjien kanssa. Toivomme, että prosessia kehitetään niin, että viranhaltijavalmistelulle, lautakuntatyölle ja demokraattiselle päätöksenteolle annetaan enemmän painoarvoa. Saimme talousarviokirjaan lisäyksen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisestä ja sen eteen teemme töitä myös jatkossa”, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Sanni Jäppinen.

Ikäihmisten kotihoitoon lisäresursseja ja omaishoitajille tukea tärkeään työhön

Vihreät nostivat ikäihmisten kotihoidon tilanteen yleiseen keskusteluun kevään valtuustokysymyksellä, johon saatiin myös vastaus. Talousarvioneuvotteluissa yksi tavoitteemme oli saada ikäihmisten kotihoitoon kipeästi kaivattuja lisäresursseja. Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen uusiin lähihoitajan vakansseihin, joilla tuetaan ikäihmisten hyvinvointia ja kotona selviytymistä. Palkkaamalla omaa henkilökuntaa vähennetään myös kalliiden ostopalveluiden tarvetta.

On hyvä, että omaishoidon tukien leikkaukset saatiin torjuttua. Ulla Aitta kirjoitti omaishoidon tukien merkityksestä Kirkkonummen Sanomissa 22.11. Myös tarpeellinen perusturvan järjestöavustusten rahoitus palautettiin. Kolmannen sektorin tekemä työ on arvokasta ja tämän tulee näkyä myös avustuksissa.

Iloa koulutukseen ja oppilashuoltoon panostamisesta, pettymys varhaiskasvatuksen kehittämistyön leikkaamisesta

Talousarviossa 2019 panostetaan koulutukseen. Koulunkäyntiavustajien ja perusopetuksen erityisopettajien vakansseja lisättiin. Vihreät pitää hyvänä, että oppilashuolto sai kaivattuja resursseja.

Valitettavasti varhaiskasvatuksen esittämä kehittämistyö törmäsi näköalattomuuteen: Varhaiskasvatuksen ehdottamat neljä musiikkipedagogia ja kaksi luontopedagogia poistettiin neuvotteluissa. Nämä vakanssit toimiala olisi toteuttanut uudelleenjärjestelyillä ilman lisäkustannuksia. Ne olisivat myös olleet linjassa kunnan strategian ja varhaiskasvatussuunnitelman kanssa sekä tärkeä tekijä sivistyskunnan imagolle.

Vihreä valtuustoryhmä pitää hyvänä, että jo käynnissä olevaa 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua päätettiin jatkaa. Kokeilun jatkaminen on entistä perustellumpaa, sillä rahoituksen valtionosuuden on luvattu nousevan 40 %:iin.

Kaavoitukseen ja rakentamiseen vauhtia

Kunnanhallituksen jäsen, kuntakehitysjaoston puheenjohtaja Reetta Hyvärinen pitää tärkeänä, että neuvotteluissa saatiin sovittua kaavoitukselle lisäresursseja: “Vihreä valtuustoryhmä on kuluvan valtuustokauden ajan pyrkinyt määrätietoisesti edistämään kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä ja korostanut laadukkaan elinympäristön merkitystä vetovoimatekijänä. Nyt tähän työhön saatiin neuvoteltua tarvittavaa resurssia, mistä on syytä iloita!”

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi on tyytyväinen myös rakennusvalvontaan suunnatuista resursseista. “Lisäresurssien turvin voidaan tarjota parempaa palvelua asukkaille, kehittää toimintaa ja vastata rakennuslupien määrän kasvuun. Neuvottelussa asetettiin rakennusvalvonnalle myös tavoitteita. Odotamme, että panostukset näkyvät lupapalveluiden laadussa ja käsittelyajoissa jo ensi vuoden aikana”.

Lisätietoa:
Sanni Jäppinen
sanni.jappinen@kirkkonummi.fi