ELINVOIMAINEN JA EROTTUVA KIRKKONUMMI

Kirkkonummelle muutetaan etenkin luonnonläheisyyden takia. Asukkaiden hyvinvoinnin ja Kirkkonummen elinvoiman kannalta on erittäin tärkeää kehittää jatkuvasti viher- ja ulkoilualueiden verkostoja. Rantoja tulee avata asukkaiden käyttöön etenkin keskustojen läheltä sekä vesistöjen suojelulle osoittaa riittävät resurssit. Kirkkonummen tulee toimia systemaattisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi osana Hiilineutraalien kuntien verkostoa.

Keskustojen elävöittäminen vaatii määrätietoista työtä. Keskustoihin panostamalla voimme parantaa joukoliikenteen saatavuutta, parantaa palveluita sekä luoda yrityksille uusia toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi ensi vuonna uudelleen avattava keskustan kirjasto tarjoaa hyvän mahdollisuuden uudenlaisten toimintakonseptin rakentamiselle ja positiivisen vireen syntymiselle.

Kirkkonummen tulee asettaa tavoitteet alueelliselle, kuntien väliselle yhteistyölle. Esimerkiksi joukkoliikenne vaatii jatkuvaa seurantaa, kehittämistä ja kuntien välistä yhteistyötä toimintaympäristön muuttuessa.

Työllisyystilanne on valtakunnallisesti parantunut, mutta Kirkkonummella mm. nuorisotyöttömyys on edelleen ongelma. Työllisyyteen liittyvät asiat tuleekin organisoida uudelleen ja esimerkiksi nuorten työllistymismahdollisuuksia tulee parantaa.

KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA TUKEVAT PALVELUT

Kulttuuri vahvistaa sekä kunnan elinvoimaa että kuntalaisten hyvinvointia. Tämän vuoden aikana on aloitettu Kirkkonummen ensimmäisen kulttuuristrategian valmistelu. Strategian toimenpiteiden vaatimat resurssit tulee huomioida seuraavien vuosien talousarvioissa ja mm. tilasuunnittelussa.

Terveet ja toimivat tilat, päiväkodit, koulut ja työhuoneet, ovat hyvien palveluiden perusta. Lapsilla, nuorilla, vanhuksilla ja työntekijöillä on oikeus terveeseen ympäristöön ja puhtaaseen sisäilmaan. Kiinteistökanta on hoidettava kuntoon. Tämä tulee tapahtua suunnitelmallisesti nykytilan arvion pohjalta, jotta korjaustoimenpiteet ja uudet investoinnit toteutuvat oikea-aikaisesti ja väliaikaisratkaisuja saadaan vähennettyä. Olemassa olevien tilojen käyttöaste tulee arvioida kohteittain ja etsiä uudenlaisia tapoja hyödyntää neliöitä nykyistä paremmin.

Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää luoda edellytyksiä omaehtoiseen liikuntaan. Kevyen liikenteen väylien verkostoa, lähivirkistyspaikkoja ja ulkoilureitistöjä tulee ylläpitää ja kehittää, sekä niiden saatavuutta tulee parantaa.

Hyvinvointipalveluista Vihreät haluavat nostaa vuonna 2019 etenkin kotihoidon ja ikäihmisten palveluiden resursoinnin. Lisäksi samaan aikaan kun ratkotaan tilaongelmia, on pystyttävä takaamaan hyvät varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintaedellytykset.

KESTÄVÄ TALOUS, YHTEISTYÖ JA OSAAMINEN

Suomessa eletään juuri nyt nousukautta ja Kirkkonummen verotuloennusteet näyttävät hyviltä. Kirkkonummella on kuitenkin valtavat investointipaineet ja mahdollisen sote-muutoksen takia nykyisestä merkittävästi poikkeava toimintaympäristö edessämme. Nyt on siis erittäin tärkeää uudistaa toimintamalleja siten, että talous kestää myös tulevaisuudessa.

Oikea-aikaiset elinvoimaa tukevat investoinnit parantavat Kirkkonummen asemaa osana kasvavaa pääkaupunkiseutua. Investointien rahoittamiseksi tulee etsiä ja punnita monipuolisesti erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Samaan aikaan Kirkkonummen tulee ylläpitää ja uudistaa olemassa olevaa rakennuskantaa ja infrastruktuuria. Korjausmäärärahat eivät ole tähän asti riittäneet ja korjauksiin tulee suunnitelmallisesti panostaa tulevaisuudessa nykyistä enemmän.

Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara. Nykyisistä työntekijöistä huolehtiminen ja onnistunut rekrytointi vaatii kilpailukykyistä palkkakehitystä, kohtuuhintaisia asuntoja sekä hyvää johtamista ja esimiestyötä.

Kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kunnan kehittämiseen on tänä vuonna parannettu etenkin erilaisilla osallistavilla tilaisuuksilla. Jatkossa kunnan tiedotusta tulee tehdä entistä määrätietoisemmin ja ottaa käyttöön myös uusia tiedottamisen keinoja, jotka tavoittavat asukkaat mahdollisimman laajasti.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä

Outi Saloranta-Eriksson
Valtuustoryhmän puheenjohtaja