Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 8.3.2018

Kirkkonummella ollaan kehittämässä itäisen kuntakeskuksen, Masalan tulevaisuutta. Alueelle on valmistunut jo kaksi uutta asemakaavaa ja suunnit­te­lu­vai­heessa on ollut koko Masalan seutua käsittävä osayleiskaava.

Masala todellakin tarvitsee kehittämistä, kuten asunto­ra­ken­ta­mista, työpaikkoja ja sen kautta uusien palveluiden järjestämistä. Tällä hetkellä nähtävillä oleva osayleis­kaa­va­luonnos näyttäisi mahdollistavan jopa 10 000 uutta asukasta. Tällöin paine mm. lapsiperheiden ja vanhus­ten­pal­ve­luiden järjestämiseen sekä riittäviin ja monipuolisiin virkis­ty­sa­lu­eisiin ja lähiluontoon kasvaa. Osayleis­kaa­va­luonnos unohtaa, että hyvinvointi lähtee lähiluonnosta ja sitä käyttävät koulut ja päiväkodit myös perheiden vapaa-ajan ulkopuolella.

Kuva Riku Cajander

Kaava­suun­ni­tel­massa Masalaan on osoitettu uusi asuinalue, kaava­luon­noksen lounaisosassa heti Hulluksen-asuinalueen kupeeseen, joka ei linkity jo aiempaan asutukseen ja näin ollen radikaalisti heikentää mm. nykyasukkaiden pääsy­mah­dol­li­suuksia Keskusmetsään ja kaventaa ulkoi­lu­reittejä oleellisesti. Masalaan esitetään myös metsäluontoa pirstoavaa tiehanketta, jonka tarpeellisuus on kyseenalainen -välillä Masalantie-Sepänkyläntie. Uudelle tielin­jauk­selle ei ole tarvetta, jos kaavassa ei osoitettaisi irrallista asuinaluetta keskelle nykyisiä virkis­ty­sa­lueita.

Kaava­luon­nok­sessa useat viheralueet jäävät vain kapeiksi takapi­ha­no­mai­siksi metsä­kais­ta­leiksi asutuksen väleihin, jolloin niiden merkitys lähivirkistys- ja luontokohteina heikkenisi olennaisesti, vaikka tarkoitus näillä ns. vihersormilla onkin hyvä – virkis­ty­sa­lu­eiden ja lenkkipolkujen mahdollisimman monelle lähelle saattaminen. Samalla suunnitellut raken­nus­kohteet kaventavat viheryhteyttä koko kuntamme tärkeimmälle luontoalueelle Porkkalan ja Meikon lisäksi, eli Keskusmetsään.

Esimerkiksi Masalan nyt rakenteilla olevan upean urheilupuiston välttämätön yhteys Framne­sin­puiston kautta Keskusmetsän rikkaaseen luontoon ja tärkeään lähilii­kun­ta­paikkaan menetettäisiin. Keskusmetsän säilyminen mahdollisimman laajana kokonaisuutena Masalan ja kunnan keskustan välillä tarjoaa huomattavia potentiaalisia mahdol­li­suuksia erilaisille virkis­tys­toi­min­noille, liikku­mis­muo­doille ja luonnon­suo­je­lulle.

Myös eläinten vaellusten ja liikkumisen kannalta on keskeistä, että raken­ta­mat­tomia, riittävän leveitä ekoväyliä jätetään kaavoi­tus­ra­ken­ta­misen ulkopuolelle. Uudet rakennusalueet tulisikin luonnon ja asukkaiden virkis­tys­mah­dol­li­suuksien säilyt­tä­mi­seksi muodostaa tiiviinä, yhtenäisinä kohteina. Tämä olisi myös ekologisesti sekä energi­an­ku­lu­tuksen ja ilmas­ton­muu­toksen kannalta hajautettua rakentamista parempi ratkaisu.

Masalan lähiluontoa. Kuva Riku Cajander

Onko kaava­luon­noksen mahdollistama tulevaisuuden jopa 15 000 asukasmäärä Masalan alueella tavoiteltava? Vastaako asukasmitoitus kaava­luon­noksen palve­lu­tuo­tannon- ja ulkoi­lu­a­lu­eiden mitoitukseen, jotta itäisen kuntakeskuksen tulevaisuus olisi elinvoimainen ja alue houkutteleva. Masala ei saa jää kakkosluokan kunta­kes­kuk­seksi.

Masalalalle Yes!

SANNI JÄPPINEN, MMM, kuntatekniikan lautakunnan jäsen

RIKU CAJANDER, ympäris­tö­e­kologi