Julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 2.1.2018

Vuoden viimeisessä kunnan­val­tuuston kokouksessa hyväksyttiin uusi kuntastrategia, joka ohjaa tulevaa päätöksentekoa. Kuntast­ra­tegiaa valmistellessa valtuutetut yli puoluerajojen nostivat esiin kulttuurin ja sivistyksen merkityksen kunnan tulevaisuuden menes­tys­te­ki­jöinä.

Kun maakun­tau­u­dis­tuk­sessa kunnilta poistuu suuri osa sosiaali- ja tervey­den­huollon tehtävistä nousee kunnan merkitys sivistyksen rakentajana uuteen valoon. Mikä on taiteen ja kulttuurin merkitys tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa? Entä meillä Kirkkonummella, mikä on kunnan rooli kulttuurin edistäjänä?

Kulttuuri läpäisee eri toimialat

Kunnan hallinnossa kulttuuri ei ole enää oma erillinen osansa, kulttuuritoimi, vaan jo nyt kulttuuri kiinnittyy moniin eri toimialoihin. Tästä hyvinä esimerkkeinä taidepedagogit toimivat osana varhais­kas­va­tusta ja raken­nus­tek­niikan puolella sovelletaan prosent­ti­tai­de­pe­ri­aa­tetta, jossa kunnan uudis­ra­ken­nus­koh­teissa prosentti budjetista ohjataan taide­han­kin­toihin. Masalan nuori­so­te­atteri on hallin­nol­li­sesti osa nuorisotoimea ja viime vuonna ikäihmisten hoiva­lai­tok­sissa toteutettiin erilaisia soveltavan taiteen projekteja.

Suomen Akatemian rahoittamassa ArtsEqual tutki­mus­hank­keessa povataan kouluista “Suomen suurimpia kulttuu­ri­kes­kuksia” ja myös meillä Kirkkonummella on ajankohtaista kysyä, miten taide ja kulttuuri tukevat monimuotoista oppimista ja ovat osana luovan ja tasa-arvoisen oppimi­sym­pä­ristön rakentumista.

Kulttuuri on osa hyvinvointia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan jokaisella pitäisi olla oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta ja osallistua kulttuu­ri­toi­mintaan. Monet kaupungit ja kunnat ovat jo liittäneet kulttuurin vaikuttavuuden osaksi hyvin­voin­ti­ker­to­muk­siaan, jolloin kulttuuri nähdään osana laajempia kunnan hyvinvoinnin edistämisen tehtäviä.

Esimerkiksi Lappeen­ran­nassa kulttuurin edistämisellä tavoitellaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyä, ikäihmisten osallisuuden lisäämistä sekä kaupungin elävöittämistä ja vetovoiman vahvistumista. Rovaniemen kaupungin hyvin­voin­ti­ker­to­muk­sessa määritellään, että taide ja kulttuuri voivat vähentää osaltaan yksinäisyyttä ja edistää yhtei­söl­li­syyttä.

Kuntaliiton selvityksen mukaan kulttuurilla on oma roolinsa myös viihtyisien ja laadukkaiden asumi­sym­pä­ris­töjen sekä kaupungin vetovoi­mai­suuden kehittämisessä ja ylläpi­tä­mi­sessä. Kirkkonummella tullaan tässä kehityksessä jäljessä. Kulttuu­rist­ra­tegia on alkusysäys sille, että kulttuuri ymmärretään kunnan päätök­sen­teossa laajemmin osana hyvinvointia ja tavoit­teel­lisena toimintana.

Kulttuurin katvealueet

Tällä hetkellä kirkko­num­me­lainen kulttuuri tunnetaan erityisesti kotiseu­tu­työstä, taiteen peruso­pe­tuk­sesta ja kirjastosta, joka on monelle kuntalaiselle erityisen tärkeä paikka. Myös kansa­lai­so­pisto, kamari­or­kesteri ja Veikkolan Karta­no­te­atteri edustavat paikallista kulttuurityötä parhaimmillaan. Nämä kaikki ovat tärkeitä esimerkkejä arvokkaasta kulttuu­ri­työstä, niin kunnan itsensä toteuttamana kuin kolmannen sektorin toimijoiden järjestämänä.

Kunnan kulttuu­ri­toimen niukat määrärahat eivät kuitenkaan riitä kehittämään kulttuurityötä, vaan taiteen ja kulttuurin toteutumisen näkökulmasta jää paljon katveeseen. Muutamia epäkohtia mainitakseni, meillä ei ole tiloja eikä toimintaa fasilitoivaa tahoa, joka toisi taide- ja kulttuu­rie­lä­myksiä kuntalaisten ulottuville, vaan konsertti- ja teatte­rie­lä­mykset haetaan muualta.

Meillä ei myöskään ole vakiintunutta mallia lasten­kult­tuurin toteutumiselle esimerkiksi osana koulupolkua, jolloin kaikki lapset saisivat peruskoulun kautta syste­maat­ti­sesti kokea ja osallistua erilaisiin taide ja kulttuu­rie­lä­myksiin. Meillä ei ole päteviä näyttelytiloja kuvataiteelle, ei suunnitelmaa julkisen taiteen edistämiselle tai ikäihmisten kulttuuristen oikeuksien toteutumiselle. Museotoiminnan määrärahat eivät riitä turvaamaan histo­ri­al­li­sesti arvokkaan irtaimiston säilymistä ja myös museotoiminta tarvitsee suunni­tel­mal­li­suutta toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Kulttuu­rist­ra­tegia on askel kohti vahvempaa kulttuurista perustaa. Silloin voidaan myös tavoitella tulevaisuutta, jolloin Kirkkonummen ainutlaatuinen historia voisi vihdoin nousta arvoisellaan tavalla esiin paitsi paikallisten iloksi, mutta myös matkustajien ulottuville.

Kohti kulttuu­ri­myön­teistä Kirkkonummea

Tällä hetkellä Kirkkonummelta puuttuu yhdessä määritelty tavoitetila ja suunnitelma kulttuurin toteutumiselle. Tarvitaan yhteistä strategiaa, jotta taide ja kulttuuri voisivat olla saavu­tet­ta­vissa olevia palveluita ja vahvistaa kuntalaisten välistä tasa-arvoa ja hyvinvointia. Kulttuu­rist­ra­tegia on työkalu, jonka avulla toteuttaa entistäkin vaikuttavampaa kulttuurityötä ja luoda Kirkkonummesta kulttuu­ri­myön­teinen kunta.

Syksyn aikana kulttuu­rist­ra­tegia on noussut sanana esiin valtuus­to­ryhmien välisissä keskusteluissa. Olenkin vakuuttunut siitä, että halu edistää kulttuu­rist­ra­tegian syntymistä ylittää puoluerajat. On hienoa, että vuoden 2018 talousarvioon on korvamerkitty rahaa kulttuu­rist­ra­tegian valmistelulle. Juuri nyt on aika koota kunnan luotta­mus­hen­ki­löistä, virkamiehistä ja kolmannen sektorin toimijoista työryhmä, joka aloittaa Kirkkonummen kulttuu­rist­ra­tegian valmistelun.

KRISTA PETÄJÄJÄRVI
krista.petajajarvi@kirkkonummi.fi

Vihreän valtuus­to­ryhmän ja sivis­tys­lau­ta­kunnan jäsen