Kun kirkkonummelaiselta kysyy, mikä on parasta kunnassamme, mainitaan luonto usein ensimmäisten joukossa. Eikä syyttä. Kirkkonummen ainutlaatuinen luonto pitää sisällään erilaisia ympäristöjä; niittyjä, lehtoja, soita, kallioita ja merenrantoja, joissa on monimuotoinen kasvi- ja eläinlajisto.

Kirkkonummella onkin upea mahdollisuus asua luonnonläheisesti ja nauttia luonnosta, mutta samalla meillä on vastuu luonnon hyvinvoinnin turvaamisesta. Me vihreät haluamme rakentaa kuntaa, jossa ihmiset saavat nauttia upeasta ja monimuotoisesta luonnosta, hiljaisista mustikka- ja sienimetsissä, puhtaista kalavesistä ja kauniista ulkoilumaastoista lähiympäristössään myös tulevaisuudessa.

Metsää ja rannikkoa

Kirkkonummen kolme keskeisintä luontokokonaisuutta ovat Meikonsalo, Porkkala ja Keskusmetsä sekä pohjoisessa Nuuksio. Alueet ovat osa pääkaupunkiseudun viherkehää ja luonnonarvojen säilyminen näillä alueilla palvelee koko Uudenmaan luonnon monimuotoisuutta.

Kuva: Tom Hindsberg / ProLK

Kunnassamme on lisäksi ainutlaatuisen pitkä merenranta Suomenlahden äärellä sekä satoja upeita järviä. Rantojen säilyttäminen ja niiden virkistyskäytön kehittäminen ja sisävesien laadun parantamisen tulee olla yksi maankäytön tavoitteista. On pidettävä huolta, että yhtenäisiä luonnonalueita ei pirstota tai kavenneta voimakkailla maankäyttömuodoilla ja rakentamisella.

Luonto jokaisen lähelle

Monimuotoisen luonnonympäristön on todettu vahvistavan vastustuskykyä ja vähentävän allergioita. Jo lyhytaikainenkin luonnossa liikkuminen vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia. Luontoon lähtemisen tulee olla vaivatonta ja sen tulee voida olla saumaton osa esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja palvelukotien toimintaa. Kirkkonummella lasten- ja nuorten ympäristökasvatukseen ja luontosuhteen vahvistamiseen tulee panostaa.

Arkisen luonnossa liikkumisen kannalta on tärkeää, että virkistyskäytölle luodaan rakenteita myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle. Näin lähiluonto on saavutettavissa ja virkistyskäyttö jakaantuu laajemmalle alueelle. Tarvitsemme lisää virkistysalueita asutuksen lähelle, merkittyjä ulkoilureittejä ja levähdyspaikkoja.

Erityisen tärkeää on turvata se, että kunnan kasvaessa lähivirkistysalueet säilyvät kuntalaisten käytössä. Vihreät haluavat tukea Keskusmetsän virkistyskäytön kehittämistä, arvokkaimpien luontokohteiden suojelua ja panostaa ulkoilureitteihin ja opastukseen. Vihreät haluavat kehittää Kirkkonummen merellisiä palveluja niin, että kuntalaisilla on pääsy merenrantaa uimaan, melomaan, veneilemään ja katselemaan horisonttiin.Tehdään yhdessä kunnan luontokohteista kuntalaisille elämyksellisiä ja tuetaan kestävää luontomatkailua.

Luonto osa Kirkkonummen imagoa

Luonto ja ympäristö ovat vahva osa kuntamme imagoa. Tätä mahdollisuutta ei Kirkkonummella ole osattu käyttää kuntamme elinvoimaisuuden voimavarana. Me Vihreät katsomme, että Kirkkonummen tulee lähteä päättäväisesti vahvistamaan profiilia luontoystävällisenä, retkeilijöiden, liikunta- ja ulkoiluharrastusten edelläkävijäkuntana.

Kuva: Riku Cajander

Luonnossa liikkumisesta on tullut yhä suositumpaa. Uudet lajit kuten polkujuoksu ja maastotriathlon sekä suosiotaan kasvattava suunnistus, maastopyöräily ja kiipeily avaavat mahdollisuuksia uusille ja erilaisille tavoille liikkua luonnossa. Nämä liikuntamuodot myös hyötyvät toisiinsa kytkeytyvistä luonnonalueista ja lajien harrastuksiin soveltuvia reittejä tulee luoda etenkin suojelualueiden ulkopuolelle.

Asukkaita ja ympäristöä arvostaen

Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asukkaiden terveellisen, viihtyisän ja virikkeitä antavan sekä luonnontaloudellisesti kestävän elinympäristön turvaaminen. Kuntamme tärkeintä voimavaraa, monimuotoista luontoa ja turvallista asuinympäristöä, ei tule tuhota lyhytnäköisillä hankkeilla.

Kuva: Tom Hindbserg / ProLK

Kunnan ympäristö- ja maankäyttöpolitiikka vaatii suunnanmuutoksen asukkaita sekä ympäristöä kunnioittavaan, kestävään suuntaan. Kestävän elinympäristön turvaaminen tarkoittaa myös ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä luonnonalueita vaalimalla, mutta myös julkisissa hankinnoissa ja kunnan energiaratkaisuissa.

Palvellaan kuntalaisia – tarjotaan hyvinvointia ja mahdollisuutta löytää luonto ja liikunta läheltä. Luontoa suojelemalla voittavat sekä luonto että ihminen. Me vihreät tarjoamme sen vaihtoehdon, jossa kuntamme on hyvä paikka asua ja elää myös lapsillemme ja tuleville sukupolville.

Kirkkonummen Vihreät

Kirkkonummen vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

Aiempi blogitekstimme:

Yhdessä rakennamme eläviä keskustoja ja toimivaa joukkoliikennettä

Tutustu ehdokkaisiimme!