Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavoitusohjelman vuosille 2021-2025

Kaavoitusohjelman johdannossa todetaan: “Kirkkonummi tavoittelee HINKU-kuntana hiilineutraalisuutta ja kunta on sitoutunut tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta. Tehtävä on haastava, mikä tarkoittaa mm. eheyttävää maankäytön suunnittelua siten, että uudet asunnot, palvelut ja työpaikat sijoitetaan hyvän joukkoliikenteen vaikutusalueelle tavoitteena vähähiilinen elämäntapa”.

Vihreät ovat tyytyväisiä, että ohjelmassa on useita hankkeita, jotka palvelevat laadukkaiden asemanseutujen kehittämistä ja jotka hyvin toteutettuna voivat edistää kestävää asumista. Valitettavasti osa kaavoista ohjaa rakentamista edelleen tarpeettoman kauas hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreltä. Niiden toteuttamisessa tuleekin käyttää erityistä harkintaa.

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen siirtää kaavoitusohjelmaan takaisin nostetun Hauklammen asemakaavan toteutuskorista takaisin odotuskoriin. Vihreät pitävät tätä hyvänä ratkaisuna, sillä kaava olisi hajauttanut yhdyskuntarakennetta ja tuonut kunnalle myös kustannuksia. Nyt hyväksytyn kaavoitusohjelman avulla kaavoituksen resursseja keskitetään entistä vahvemmin jo käynnissä olevien kaavoitushankkeiden ratkaisemiseen ja valmiiksi saattamiseen.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus hyväksyttiin

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen MAL-sopimus perustuu yhteiseen tahtotilaan maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä. Suunnitelman toimenpiteillä tavoitellaan Helsingin seudun kestävää kasvua, liikenteen päästöjen vähentämistä, sujuvaa arkea, kohtuuhintaista asumista hyvien liikenneyhteyksien varrelta, työvoiman hyvää saatavuutta ja kuljetusten toimivuutta.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto keskusteli sopimuksen hyväksymisen yhteydessä erityisesti ruuhkamaksuista ja päätti ottaa ruuhkamaksuihin kielteisen kannan. Ruuhkamaksut ovat osa keinovalikoimaa, jolla päästövähennyksiä voidaan tavoitella. Vihreiden Markus Myllyniemi piti puheenvuoron, jossa nostettiin esiin hyvien joukkoliikenneyhteyksien merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Junavarikon sijainti nousi keskusteluun sekä kaavoitusohjelman, että MAL-sopimuksen yhteydessä. Vihreät vastustavat varikon sijoittamista Kirkkonummelle ja lisäksi myös toimia, joilla varikon sijoittamista Kirkkonummelle pyritään mahdollistamaan. Saara Huhmarniemi teki muutosehdotuksen, jonka mukaan “Kirkkonummen kunta ei kannata varikon sijoittamista alueelleen.” Huhmarniemen esitys voitti äänestyksessä esityksen, joka puolsi varikon selvittämistä Kirkkonummelle. Lausetta ei kuitenkaan äänestyksen jälkeen lisätty lopulliseen päätökseen.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos esittelyssä
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki esitteli laitoksen toimintaa, palvelutasoa ja tulevaisuutta. Apu saavuttaa Kirkkonummelaiset pääsääntöisesti hyvin ja tarvittavan nopeasti. Veikkolassa palvelutaso ei ole paras mahdollinen, mutta yhteistyö sopimuspalokuntien kanssa toimii hyvin. Varsinkin Veikkolan VPK sai positiivista palautetta yhteistyöstä ja ensivasteen tehtävien hoidosta iltaisin ja viikonloppuisin. Veikkolan kasvualueen tilanteeseen on odotettavissa parannusta kun Veikkolanportin kaava-alue valmistuu. Alueelle on suunniteltu paloasema turvaamaan Pohjois-Kirkkonummea ja hoitamaan Valtatie 1:n onnettomuustilanteita.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä